PDA

Xem bản đầy đủ : ĐIỆN LỰC  1. Văn bản 15021/BCT-TCNL điều chỉnh dự toán điện 2011
  2. Quyết định 8001 bổ sung định mức chuyên ngành xây lắp ĐZ và TBA năm 2011
  3. QĐ 660 hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình XDCB ngành điện năm 2008
  4. Quyết định 1426/QĐ-BCN đơn giá thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp 2006
  5. QĐ 4167 công bố đơn giá XD chuyên ngành xây lắp công trình ĐZ và TBA năm 2013
  6. Bộ Công thương công bố Bộ định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp theo quyết định số 4970/QĐ-BCT ngày 21/12/2016
  7. Công văn 5607/EVN-ĐT về hướng dẫn áp dụng định mức dự toán chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp theo quyết định 4970/QĐ-BCT
  8. Xin công văn của EVN