PDA

Xem bản đầy đủ : VIỄN THÔNG  1. Quyết định 23 ban hành định mức xây dựng cơ bản của Bưu chính viễn thông
  2. Bảng giá ca máy và thiết bị thi công của bưu chính viễn thông năm 2009
  3. QĐ 257 công bố giá ca máy và thiết bị thi công năm 2009
  4. QĐ 2519/BTTTT-KHTC đơn giá viễn thông trong ứng dụng CNTT 2014
  5. QĐ 2053/QĐ-VTQĐ-KT định mức thi công xây lắp công trình viễn thông Viettel 2014