PDA

Xem bản đầy đủ : THÔNG TƯ 1. Thông tư 04/2010/TT-BXD hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
 2. Thông tư 06/2010/TT-BXD phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công XDCT
 3. Thông tư 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT - chế độ phụ cấp khu vực
 4. Thông tư 75/2014/TT-BTC quy định về phí thẩm tra thiết kế, thẩm tra dự toán
 5. Thông tư 05/2005/TT-BLĐTBXH về chế độ phụ cấp lưu động
 6. THÔNG TƯ 28/2012 về quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã,phường,thị trấn.
 7. Thông tư 01/2015/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công
 8. Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu xây lắp
 9. Thông tư 23/2015 hướng dẫn một số điều về tiền lương của nghị định số 05/2015
 10. Thông tư 26/2015 xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích
 11. Nghị định số 112/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2015 Quy định về mức lương tối thiểu vùng
 12. Thông tư 06/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện nghị định số 32/2015/NĐ-CP, thay thế thông tư 04/2010/TT-BXD về việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
 13. Thông tư 05/2016/TT-BXD thay thế thông tư 01/2015/TT-BXD xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
 14. Thông tư 01/2017/TT-BXD về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng
 15. Thông tư 329/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2015/NĐ-CP về quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
 16. Thông tư số 209/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở
 17. Thông tư 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng
 18. Thông tư 04/2019/TT-BXD về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 26/2016/TT-BXD quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
 19. Thông tư 09/2019/TT-BXD Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 20. Thông tư 15/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng