PDA

Xem bản đầy đủ : NGHỊ ĐỊNH 1. Nghị định 66/2013/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu chung 1.150.000
 2. Nghị định 182/2013/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng
 3. Nghị định 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng
 4. Nghị định 103/2012/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng
 5. Nghị định số 22/2011/NĐ-CP về lương tối thiểu chung
 6. Nghị định 70/2011/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng
 7. Nghị định 31/2012/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu chung
 8. Nghị định 103/2014/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng
 9. Nghị định 205/2004/NĐ-CP quy định hệ thống lương trong các công ty nhà nước
 10. Nghị định 32/2015/NĐ-CP thay thế cho NĐ 112/2009/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư XD
 11. Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
 12. Nghị định 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
 13. Nghị định số 59/2015/NĐ-CP 18/6/2015 hướng dẫn quản lý dự án đầu tư xây dựng
 14. Nghị định 05/2015 hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động
 15. Nghị định 122/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14/11/2015 quy định mức lương tối thiểu vùng
 16. Nghị định số 84/2015/NĐ-CP về giám sát và đánh giá đầu tư
 17. Nghị định 68/2019/NĐ-CP về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng