PDA

Xem bản đầy đủ : XÂY DỰNG CƠ BẢN 1. Định mức 2014 - 587, 588, 590, 591, 592, 593, 594
 2. Định mức 1091
 3. Đình mức 1172_XD2012
 4. Công văn định mức 1176 phần xây dựng mới
 5. Công văn số 1784/BXD-VP về việc công bố định mức vật tư trong xây dựng năm 2007
 6. Quyết định 3409/QĐ-BGTVT ngày 08/9/2014 về Định mức bảo dưỡng thường xuyên đường bộ
 7. mã định mức trong công tác sửa chữa nhà xưởng
 8. Quyết định số 1329/QĐ-BXD về việc công bố định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng
 9. Quyết định 1354/QĐ-BXD ngày 28/12/2016 về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình – phần khảo sát xây dựng
 10. Quyết định 235/QĐ-BXD ngày 04/4/2017 về công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung)
 11. Xin các bác chỉ giúp em về cách tính ca xe, máy công trình phục vụ thi công
 12. Định mức xây dựng cơ bản theo TT 10/2019/TT-BXD