PDA

Xem bản đầy đủ : XÂY DỰNG CƠ BẢN 1. Định mức 2014 - 587, 588, 590, 591, 592, 593, 594
 2. Định mức 1091
 3. Đình mức 1172_XD2012
 4. Công văn định mức 1176 phần xây dựng mới
 5. Công văn số 1784/BXD-VP về việc công bố định mức vật tư trong xây dựng năm 2007
 6. Quyết định 3409/QĐ-BGTVT ngày 08/9/2014 về Định mức bảo dưỡng thường xuyên đường bộ
 7. mã định mức trong công tác sửa chữa nhà xưởng
 8. Quyết định số 1329/QĐ-BXD về việc công bố định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng
 9. Quyết định 1354/QĐ-BXD ngày 28/12/2016 về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình – phần khảo sát xây dựng
 10. Quyết định 235/QĐ-BXD ngày 04/4/2017 về công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung)
 11. Xin các bác chỉ giúp em về cách tính ca xe, máy công trình phục vụ thi công