PDA

Xem bản đầy đủ : 2014 1. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giảm giá điêzen từ 12 giờ 00 ngày 27.01.2014
 2. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giảm giá điêzen từ 20 giờ 00 ngày 10.02.2014
 3. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tăng giá xăng dầu từ 20 giờ 00 ngày 21.02.2014
 4. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam điều chỉnh giá xăng dầu từ 12 giờ 00 ngày 19.3.2014
 5. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giảm giá dầu từ 24 giờ 00 ngày 31.3.2014
 6. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giảm giá dầu từ 15 giờ 00 ngày 11.4.2014
 7. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam điều chỉnh giá xăng dầu từ 12 giờ 00 ngày 22.4.2014
 8. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giảm giá điêzen, dầu hỏa từ 20 giờ 00 ngày 12.6.2014
 9. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tăng giá xăng, dầu hỏa, mazút từ 20 giờ 00 ngày 23.6.2014
 10. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tăng giá xăng dầu từ 20 giờ 00 ngày 07.7.2014
 11. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giảm giá dầu từ 17 giờ 00 ngày 18.7.2014
 12. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giảm giá xăng, điêzen, dầu hỏa từ 14 giờ 00 ngày 28.7.2014
 13. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giảm giá xăng dầu từ 16 giờ 00 ngày 07.8.2014
 14. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giảm giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 18.8.2014
 15. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giảm giá xăng dầu từ 12 giờ 00 ngày 29.8.2014
 16. Tập đoàn xăng dầu Việt Nam giảm giá xăng dầu từ 18.00h ngày 9/9/2014
 17. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giảm giá dầu từ 15 giờ 00 ngày 19.9.2014
 18. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giảm giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 30.9.2014
 19. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giảm giá xăng dầu từ 12 giờ 00 ngày 13.10.2014
 20. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giảm giá xăng dầu từ 18 giờ 00 ngày 23.10.2014
 21. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giảm giá xăng dầu từ 11 giờ 00 ngày 07.11.2014
 22. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giảm giá xăng dầu từ 11 giờ 00 ngày 22.11.2014
 23. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giảm giá xăng dầu từ 13 giờ 00 ngày 06.12.2014
 24. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giảm giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 22.12.2014