PDA

Xem bản đầy đủ : 2012 1. Điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu từ 16 giờ 00 ngày 07 tháng 3 năm 2012
 2. Điều chỉnh giá bán xăng dầu trong nước từ 20 giờ 00 ngày 20 tháng 04 năm 2012
 3. Điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu từ 22 giờ 00 ngày 09 tháng 5 năm 2012
 4. Điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu từ 15 giờ 30 ngày 23 tháng 5 năm 2012
 5. Điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu từ 14 giờ 00 ngày 07 tháng 6 năm 2012
 6. Điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu từ 16 giờ 00 ngày 21 tháng 6 năm 2012
 7. Điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu từ 19 giờ 00 ngày 02 tháng 7 năm 2012
 8. Điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu từ 22 giờ 00 ngày 20 tháng 7 năm 2012
 9. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam điều chỉnh tăng giá xăng dầu từ 14 giờ ngày 01.8.2012
 10. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam điều chỉnh tăng giá xăng dầu từ 17 giờ ngày 13.8.2012
 11. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam điều chỉnh tăng giá xăng dầu từ 18 giờ 30 ngày 28.8.2012
 12. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam điều chỉnh giảm giá xăng dầu từ 18 giờ ngày 11.11.2012
 13. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giảm giá dầu từ 18 giờ ngày 28.12.2012