PDA

Xem bản đầy đủ : 2010  1. Điều chỉnh giá mặt hàng dầu madút từ 20 giờ 00 ngày 04 tháng 01 năm 2010
  2. Điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu từ 18 giờ 00 ngày 14 tháng 01 năm 2010
  3. Điều chỉnh giá mặt hàng xăng từ 12 giờ 00 ngày 21 tháng 02 năm 2010
  4. Điều chỉnh giá các mặt hàng dầu từ 19 giờ 00 ngày 03 tháng 3 năm 2010
  5. Petrolimex điều chỉnh giá các mặt hàng xăng từ 21h ngày 27 tháng 5 năm 2010
  6. Petrolimex điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu từ 22h ngày 08 tháng 6 năm 2010
  7. Điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu từ 19 giờ 00 ngày 09 tháng 8 năm 2010