PDA

Xem bản đầy đủ : 2009 1. Giảm giá dầu điezen từ 07 giờ 00 ngày 10 tháng 02 năm 2009
 2. Giảm giá bán lẻ dầu hoả từ 16 giờ 30 ngày 20 tháng 02 năm 2009
 3. Giảm giá bán lẻ dầu hoả từ 13 giờ ngày 05 tháng 03 năm 2009
 4. Giảm giá bán lẻ dầu điêzen từ 09 giờ 30 ngày 19 tháng 03 năm 2009
 5. Tăng giá bán lẻ xăng ô tô từ 15 giờ 30 ngày 02 tháng 04 năm 2009
 6. Tăng giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu từ 11 giờ 00 ngày 11 tháng 4 năm 2009
 7. Tăng giá các mặt hàng xăng dầu từ 08 giờ 30 ngày 08 tháng 5 năm 2009
 8. Tăng giá các mặt hàng xăng dầu từ 00 giờ 00 ngày 01 tháng 7 năm 2009
 9. Giá các mặt hàng xăng dầu từ 00 giờ 00 ngày 09 tháng 8 năm 2009
 10. Giá các mặt hàng xăng dầu từ 00 giờ 00 ngày 30 tháng 8 năm 2009
 11. Giá các mặt hàng xăng dầu từ 00 giờ 00 ngày 01 tháng 10 năm 2009
 12. Giá các mặt hàng xăng dầu từ 00 giờ 00 ngày 24 tháng 10 năm 2009
 13. Giá các mặt hàng xăng dầu từ 00 giờ 00 ngày 20 tháng 11 năm 2009
 14. Điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu từ 15 giờ 30 ngày 15 tháng 12 năm 2009