PDA

Xem bản đầy đủ : 2008  1. Quyết định 12/2008/QĐ-BTC về giá bán xăng và các loại dầu
  2. Quyết định 57/2008/QĐ-BTC về giá bán các loại xăng dầu
  3. Giảm giá các mặt hàng xăng dầu từ 24 giờ 00 ngày 01 tháng 12 năm 2008
  4. Giảm giá các mặt hàng xăng dầu từ 20 giờ 00 ngày 10 tháng 12 năm 2008
  5. Giảm giá dầu điezen từ 11 giờ 00 ngày 24 tháng 12 năm 2008