PDA

Xem bản đầy đủ : 2016 1. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giảm giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 04.01.2016
 2. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tăng giá dầu điêzen & mazút từ 16 giờ 00 ngày 20.4.2016
 3. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tăng giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 05.5.2016
 4. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tăng giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 04.6.2016
 5. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 20.6.2016
 6. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 05.7.2016
 7. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 20.9.2016
 8. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tăng giá xăng dầu từ 16 giờ 30 ngày 05.10.2016
 9. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giảm giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 19.11.2016
 10. Danh mục các địa bàn xa cảng đầu nguồn tiếp nhận xăng dầu nhập khẩu, chi phí kinh doanh cao (địa bàn Vùng 2)
 11. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tăng giá xăng từ 17 giờ 00 ngày 05.4.2016