PDA

Xem bản đầy đủ : QUYẾT ĐỊNH  1. Quyết định 79/QĐ-BXD về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng ngày 15/2/2017
  2. Quyết định 236/QĐ-BXD về công bố định mức dự toán xây dựng công trình 2017 - phần lắp đặt
  3. Quyết định 451/QĐ-BXD ngày 23/05/2017 về việc công bố hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình