PDA

Xem bản đầy đủ : 2017 1. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giảm giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 20/5/2017.
 2. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tăng giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 05/6/2017.
 3. Quyết định về giá bán Điêzen từ ngày 01/6/2017 đến 15/7/2017
 4. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giảm giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 20/6/2017
 5. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam điều chỉnh giá xăng dầu từ 17 giờ 00 ngày 05/7/2017.
 6. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tăng giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 20/7/2017
 7. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tăng giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 04/8/2017.
 8. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tăng giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 19/8/2017.
 9. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tăng giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 05/9/2017.
 10. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tăng giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 20.9.2017
 11. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam điều chỉnh giá xăng dầu từ 16 giờ 55 ngày 05/10/2017.
 12. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giảm giá xăng dầu từ 16 giờ 55 ngày 20/10/2017.
 13. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tăng giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 04/11/2017.
 14. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tăng giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 20/11/2017.
 15. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tăng giá dầu điêzen từ 15 giờ 00 ngày 05/12/2017.
 16. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thông báo giá bán lẻ dầu Điêzen 0,001S-V từ 0 giờ 00 ngày 15/12/2017.