PDA

Xem bản đầy đủ : BẮC KẠN 1. Quyết định 2362 của UBND tỉnh Bắc Cạn về công tác sửa chữa trong XDCB
 2. QĐvề việc phân loại đường tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh Bắc Kan 2011
 3. Văn bản 238/SXD-KTTH điều chỉnh dự toán Bắc Kạn 2014
 4. Văn bản 623/SXD-KTTH điều chỉnh dự toán Bắc Kạn 2011
 5. QĐ 1005 điều chỉnh dự toán xây dựng của tỉnh Bắc Kan năm 2013
 6. QĐ 1682 công bố giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô tỉnh Bắc Kan năm 2011
 7. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2014 tỉnh Bắc Kạn
 8. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2014 tỉnh Bắc Kạn
 9. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2014 tỉnh Bắc Kạn
 10. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2014 tỉnh Bắc Kạn
 11. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2014 tỉnh Bắc Kạn
 12. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2014 tỉnh Bắc Kạn
 13. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2014 tỉnh Bắc Kạn
 14. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2014 tỉnh Bắc Kạn
 15. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2014 tỉnh Bắc Kạn
 16. Trang web Sở Xây Dựng tỉnh Bắc Kạn
 17. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2014 tỉnh Bắc Kạn
 18. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2015 tỉnh Bắc Kạn
 19. Quy định về phụ cấp khu vực Bắc Kạn kèm theo công bố 113/SXD-KTTH
 20. Công bố giá Vật liệu xây dựng quý 2 năm 2015 tỉnh Bắc Kạn
 21. Công bố giá Vật liệu xây dựng quý 3 năm 2015 tỉnh Bắc Kạn
 22. Công bố giá vật liệu xây dựng quý IV năm 2015 tỉnh Bắc Kạn
 23. Quyết định 1550/QĐ-UBND về công bố đơn giá nhân công tỉnh Bắc Kạn theo TT01/2015
 24. Công bố giá vật liệu xây dựng quý 1 năm 2016 Tỉnh Bắc Kạn
 25. Công bố giá vật liệu xây dựng quý 2 năm 2016 Tỉnh Bắc Kạn
 26. Công bố giá vật liệu xây dựng quý 3 năm 2016 Tỉnh Bắc Kạn
 27. Công bố giá vật liệu xây dựng quý 4 năm 2016 Tỉnh Bắc Kạn
 28. Quyết định số 03/QĐ-UBND về việc ban hành bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ngày 05/01/2017
 29. Công bố giá vật liệu xây dựng quý I năm 2017 Tỉnh Bắc Kạn
 30. Công bố giá vật liệu xây dựng quý II năm 2017 Tỉnh Bắc Kạn
 31. Công bố giá vật liệu xây dựng quý III năm 2017 Tỉnh Bắc Kạn
 32. Công bố giá vật liệu xây dựng quý IV năm 2017 Tỉnh Bắc Kạn
 33. Công bố giá vật liệu xây dựng quý I năm 2018 Tỉnh Bắc Kạn
 34. Công bố giá vật liệu xây dựng quý II năm 2018 Tỉnh Bắc Kạn
 35. Công bố giá vật liệu xây dựng quý III năm 2018 Tỉnh Bắc Kạn
 36. Công bố giá vật liệu xây dựng quý 4 năm 2018 Tỉnh Bắc Kạn
 37. Công bố giá vật liệu xây dựng quý I năm 2019 Tỉnh Bắc Kạn
 38. Công bố giá vật liệu xây dựng quý II năm 2019 Tỉnh Bắc Kạn
 39. Công bố giá vật liệu xây dựng quý III năm 2019 Tỉnh Bắc Kạn
 40. Công bố giá vật liệu xây dựng quý IV năm 2019 Tỉnh Bắc Kạn
 41. Công bố giá vật liệu xây dựng quý I năm 2020 Tỉnh Bắc Kạn
 42. Công bố giá vật liệu xây dựng quý II năm 2020 Tỉnh Bắc Kạn