PDA

Xem bản đầy đủ : BẮC GIANG 1. Quyết định 1581 đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Bắc Giang
 2. QĐ 30 ban hành đơn giá dịch vụ công ích tỉnh Bắc Giang năm 2009
 3. QĐ 1090 điểu chỉnh dự toán xây dựng của tỉnh Bắc Giang năm 2013
 4. Công bố giá VLXD tháng 1 năm 2014 tỉnh Bắc Giang
 5. Công bố giá VLXD tháng 2 năm 2014 tỉnh Bắc Giang
 6. Công bố giá VLXD tháng 3 năm 2014 tỉnh Bắc Giang
 7. Công bố giá VLXD tháng 04 năm 2014 tỉnh Bắc Giang
 8. Công bố giá VLXD tháng 05 năm 2014 tỉnh Bắc Giang
 9. Công bố giá VLXD tháng 06 năm 2014 tỉnh Bắc Giang
 10. Công bố giá VLXD tháng 08 năm 2014 tỉnh Bắc Giang
 11. Công bố giá VLXD tháng 09 năm 2014 tỉnh Bắc Giang
 12. Công bố giá VLXD tháng 10 năm 2014 tỉnh Bắc Giang
 13. Công bố giá VLXD tháng 11 năm 2014 tỉnh Bắc Giang
 14. Công bố giá VLXD tháng 12 năm 2014 tỉnh Bắc Giang
 15. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2015 tỉnh Bắc Giang
 16. Trang web Sở Xây Dựng tỉnh Bắc Giang
 17. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2015 tỉnh Bắc Giang
 18. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2015 tỉnh Bắc Giang
 19. Công văn 102 năm 2014 hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng Bắc Giang
 20. Công văn số 186 năm 2014 hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công tỉnh Bắc Giang
 21. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2015 tỉnh Bắc Giang
 22. Quyết định 190/QĐ-UBND về công bố đơn giá nhân công tỉnh Bắc Giang theo TT01/2015
 23. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2015 tỉnh Bắc Giang
 24. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2015 tỉnh Bắc Giang
 25. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 26. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 27. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 28. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 29. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2015 tỉnh Bắc Giang
 30. Quyết định 629/QĐ-UBND công bố bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Bắc Giang 2015
 31. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2016 Tỉnh Bắc Giang
 32. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2016 Tỉnh Bắc Giang
 33. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2016 Tỉnh Bắc Giang
 34. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2016 Tỉnh Bắc Giang
 35. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2016 Tỉnh Bắc Giang
 36. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2016 Tỉnh Bắc Giang
 37. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2016 Tỉnh Bắc Giang
 38. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2016 Tỉnh Bắc Giang
 39. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2016 Tỉnh Bắc Giang
 40. Quyết định số 419/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 41. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2016 Tỉnh Bắc Giang
 42. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2016 Tỉnh Bắc Giang
 43. Quyết định 623/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bắc Giang - Phần sửa chữa
 44. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2016 Tỉnh Bắc Giang
 45. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2017 Tỉnh Bắc Giang
 46. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2017 Tỉnh Bắc Giang
 47. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2017 Tỉnh Bắc Giang
 48. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2017 Tỉnh Bắc Giang
 49. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2017 Tỉnh Bắc Giang
 50. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2017 Tỉnh Bắc Giang
 51. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2017 Tỉnh Bắc Giang
 52. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2017 Tỉnh Bắc Giang
 53. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2017 Tỉnh Bắc Giang
 54. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2017 Tỉnh Bắc Giang
 55. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2017 Tỉnh Bắc Giang
 56. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2018 Tỉnh Bắc Giang
 57. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2018 Tỉnh Bắc Giang
 58. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2018 Tỉnh Bắc Giang
 59. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2018 Tỉnh Bắc Giang
 60. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2018 Tỉnh Bắc Giang
 61. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2018 Tỉnh Bắc Giang
 62. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2018 Tỉnh Bắc Giang
 63. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 và tháng 12 năm 2018 Tỉnh Bắc Giang
 64. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2019 Tỉnh Bắc Giang
 65. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2019 Tỉnh Bắc Giang
 66. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2019 Tỉnh Bắc Giang
 67. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2019 Tỉnh Bắc Giang
 68. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2019 Tỉnh Bắc Giang