PDA

Xem bản đầy đủ : BẠC LIÊU 1. Bảng giá vật liệu bạc liêu năm 2006
 2. Thuyết minh và quy định áp dụng đơn giá khảo sát tỉnh Bạc Liêu năm 2006
 3. QĐ 212 công bố đơn giá vật liệu xây dựng của tỉnh Bạc Liêu tháng 9-2014
 4. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2014 tỉnh Bạc Liêu
 5. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2014 tỉnh Bạc Liêu
 6. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2014 tỉnh Bạc Liêu
 7. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2014 tỉnh Bạc Liêu
 8. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2014 tỉnh Bạc Liêu
 9. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2014 tỉnh Bạc Liêu
 10. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2014 tỉnh Bạc Liêu
 11. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2014 tỉnh Bạc Liêu
 12. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2014 tỉnh Bạc Liêu
 13. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2014 tỉnh Bạc Liêu
 14. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2014 tỉnh Bạc Liêu
 15. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2015 tỉnh Bạc Liêu
 16. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2015 tỉnh Bạc Liêu
 17. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2015 tỉnh Bạc Liêu
 18. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2015 tỉnh Bạc Liêu
 19. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2015 tỉnh Bạc Liêu
 20. Công văn số 402/SXD-QLXD điều chỉnh lương nhân công theo TT01/2015 Bạc Liêu
 21. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2015 tỉnh Bạc Liêu
 22. Công văn 402/SXD_QLXD công bố giá ca máy,thiết bị thi công theo TT01/2015_BL
 23. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2016 Tỉnh Bạc Liêu
 24. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2016 Tỉnh Bạc Liêu
 25. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2016 Tỉnh Bạc Liêu
 26. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2016 Tỉnh Bạc Liêu
 27. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2016 Tỉnh Bạc Liêu
 28. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2016 Tỉnh Bạc Liêu
 29. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2016 Tỉnh Bạc Liêu
 30. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2016 Tỉnh Bạc Liêu
 31. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2016 Tỉnh Bạc Liêu
 32. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2016 Tỉnh Bạc Liêu
 33. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2016 Tỉnh Bạc Liêu
 34. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2016 Tỉnh Bạc Liêu
 35. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2017 Tỉnh Bạc Liêu
 36. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2017 Tỉnh Bạc Liêu
 37. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2017 Tỉnh Bạc Liêu
 38. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2017 Tỉnh Bạc Liêu
 39. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2017 Tỉnh Bạc Liêu
 40. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2017 Tỉnh Bạc Liêu
 41. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2017 Tỉnh Bạc Liêu
 42. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2017 Tỉnh Bạc Liêu
 43. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2017 Tỉnh Bạc Liêu
 44. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2018 Tỉnh Bạc Liêu
 45. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2018 Tỉnh Bạc Liêu
 46. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2018 Tỉnh Bạc Liêu
 47. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2018 Tỉnh Bạc Liêu
 48. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2018 Tỉnh Bạc Liêu
 49. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2019 Tỉnh Bạc Liêu
 50. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2019 Tỉnh Bạc Liêu
 51. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 06 năm 2019 tỉnh Bạc Liêu
 52. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 07 năm 2019 tỉnh Bạc Liêu