PDA

Xem bản đầy đủ : BẮC NINH 1. Quyết định 08 điều chỉnh dự toán công trình xây dựng Bắc Ninh
 2. Số 03/HD-SXD điều chỉnh dự toán xây dựng tỉnh Bắc Ninh năm 2013
 3. Số 05/HD-SXD điều chỉnh dự toán xây dựng tỉnh Bắc Ninh năm 2013
 4. Công bố giá Vật liệu xây dựng quý 1 năm 2015 tỉnh Bắc Ninh
 5. Công bố giá Vật liệu xây dựng quý 2 năm 2015 tỉnh Bắc Ninh
 6. Công bố giá cây xanh đô thị đến công trình trên địa bàn Bắc Ninh quý 2 năm 2015
 7. Công văn số 10/HD-SXD ngày 15/05/2015 hướng dẫn áp dụng TT01/2015 vào tỉnh Bắc Ninh
 8. Công bố giá Vật liệu xây dựng quý 3 năm 2015 tỉnh Bắc Ninh
 9. Công bố giá vật liệu xây dựng quý 4 năm 2015 tỉnh Bắc Ninh
 10. Công bố giá vật liệu xây dựng Qúy 1 năm 2016 Tỉnh Bắc Ninh
 11. Hướng dẫn 02/HD-SXD Bắc Ninh về việc xác định đơn giá nhân công trên địa bàn tỉnh
 12. Công bố giá vật liệu xây dựng Qúy 2 năm 2016 Tỉnh Bắc Ninh
 13. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2016 Tỉnh Bắc Ninh
 14. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2016 Tỉnh Bắc Ninh
 15. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2016 Tỉnh Bắc Ninh
 16. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2016 Tỉnh Bắc Ninh
 17. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2016 Tỉnh Bắc Ninh
 18. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2017 Tỉnh Bắc Ninh
 19. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2017 Tỉnh Bắc Ninh
 20. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2017 Tỉnh Bắc Ninh
 21. Công bố bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bắc Ninh 2017 theo Quyết định số 105/QĐ-UBND, 106/QĐ-UBND
 22. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2017 Tỉnh Bắc Ninh
 23. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2017 Tỉnh Bắc Ninh
 24. Công bố đơn giá xây dựng công trình – Phần Khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh theo Quyết định số 748/QĐ-UBND ngày 12/6/2017
 25. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2017 Tỉnh Bắc Ninh
 26. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2017 Tỉnh Bắc Ninh
 27. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2017 Tỉnh Bắc Ninh
 28. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2017 Tỉnh Bắc Ninh
 29. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2017 Tỉnh Bắc Ninh
 30. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2017 Tỉnh Bắc Ninh
 31. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2017 Tỉnh Bắc Ninh
 32. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2018 Tỉnh Bắc Ninh
 33. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2018 Tỉnh Bắc Ninh
 34. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2018 Tỉnh Bắc Ninh
 35. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2018 Tỉnh Bắc Ninh
 36. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2018 Tỉnh Bắc Ninh
 37. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2018 Tỉnh Bắc Ninh
 38. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2018 Tỉnh Bắc Ninh
 39. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2018 Tỉnh Bắc Ninh
 40. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2018 Tỉnh Bắc Ninh
 41. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2019 Tỉnh Bắc Ninh
 42. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 02 năm 2019 Tỉnh Bắc Ninh
 43. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 03 năm 2019 Tỉnh Bắc Ninh
 44. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 04 năm 2019 Tỉnh Bắc Ninh
 45. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2019 Tỉnh Bắc Ninh
 46. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 07 năm 2019 Tỉnh Bắc Ninh
 47. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 09 năm 2019 Tỉnh Bắc Ninh
 48. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2019 Tỉnh Bắc Ninh
 49. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2019 Tỉnh Bắc Ninh
 50. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2020 Tỉnh Bắc Ninh
 51. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 02 năm 2020 Tỉnh Bắc Ninh
 52. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 03 năm 2020 Tỉnh Bắc Ninh
 53. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 04 năm 2020 Tỉnh Bắc Ninh
 54. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2020 Tỉnh Bắc Ninh
 55. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 06 năm 2020 Tỉnh Bắc Ninh
 56. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 07 năm 2020 Tỉnh Bắc Ninh
 57. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2020 Tỉnh Bắc Ninh
 58. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 09 năm 2020 Tỉnh Bắc Ninh