PDA

Xem bản đầy đủ : BÀ RỊA - VŨNG TÀU 1. QĐ 2055 công bố bảng giá ca máyvà thiết bị thi công tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu năm 2006
 2. QĐ 6621điểu chỉnh chi phí dự toán của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2013
 3. QĐ 2008 công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tháng 9-2014
 4. QĐ 2325 cước vận chuyển ô tô của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2004
 5. QĐ 2400 công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10/2014 tỉnh Vũng Tàu
 6. Công bố giá VLXD tháng 01+02 năm 2014 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 7. Công bố giá VLXD tháng 10 năm 2014 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 8. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 1, tháng 2 năm 2015 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 9. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2015 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 10. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2015 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
 11. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2015 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
 12. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 và tháng 8 năm 2015 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
 13. Hướng dẫn 6764/HD-UBND điều chỉnh lương nhân công theo TT01/2015 Bà Rịa Vũng Tàu
 14. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2015 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
 15. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10+11 năm 2015 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
 16. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2015 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
 17. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1+2 năm 2016 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
 18. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2016 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
 19. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2016 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
 20. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2016 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
 21. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2016 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
 22. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2016 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
 23. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2016 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
 24. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2016 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
 25. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2016 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 26. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2016 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 27. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1,2,3 năm 2017 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 28. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2017 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 29. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2017 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 30. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2017 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 31. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7+8 năm 2017 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 32. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2017 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 33. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2018 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 34. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2018 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 35. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2018 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
 36. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2018 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
 37. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2018 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 38. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1, 2 năm 2019 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 39. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3, 4 năm 2019 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 40. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2019 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 41. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2019 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 42. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2019 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 43. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2019 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu