PDA

Xem bản đầy đủ : BÌNH ĐỊNH 1. Bảng giá ca máy và thiết bị thi công của tỉnh Bình Định năm 2013
 2. QĐ 3941 công bố giá vật liệu tháng 2 của tỉnh Bình Định năm 2014
 3. QĐ số 125 Áp dụng hệ số nhân công và máy thi công tỉnh Bình Định năm 2013
 4. QĐ 2943 công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định tháng 8-2014
 5. Công bố giá VLXD tháng 01 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Định
 6. Công bố giá VLXD tháng 7 năm 2014 tỉnh Bình Định
 7. Công bố giá VLXD tháng 8 năm 2014 tỉnh Bình Định
 8. Công bố giá VLXD tháng 9 năm 2014 tỉnh Bình Định
 9. Công bố giá VLXD tháng 10 năm 2014 tỉnh Bình Định
 10. Công bố giá VLXD tháng 11 năm 2014 tỉnh Bình Định
 11. Công bố giá VLXD tháng 12 năm 2014 tỉnh Bình Định
 12. Công bố giá VLXD tháng 3 năm 2014 tỉnh Bình Định
 13. Công bố giá VLXD tháng 4 năm 2014 tỉnh Bình Định
 14. Công văn số 502/SXD-QLXD ngày 14/05/2015 hướng dẫn áp dụng TT01/2015 tỉnh Bình Định
 15. Công văn 2100/UBND-KTN công bố đơn giá nhân công tỉnh Bình Định theo TT01/2015
 16. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2015 tỉnh Bình Định
 17. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2015 tỉnh Bình Định
 18. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2015 tỉnh Bình Định
 19. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2015 tỉnh Bình Định
 20. Công văn số 2101/UBND-KTN công bố giá ca máy,thiết bị thi công theo TT01/2015_BĐ
 21. Bình Định công bố Đơn giá XDCT phần lắp đặt sửa đổi, bổ sung 6293/UBND-KTN năm 2015
 22. Bình Định công bố Đơn giá XDCT phần xây dựng sửa đổi, bổ sung 6293/UBND-KTN năm 2015
 23. Công bố Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bình Định 6301/UBND-KTN năm 2015
 24. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2016 Tỉnh Bình Định
 25. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2016 Tỉnh Bình Định
 26. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2016 Tỉnh Bình Định
 27. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2016 Tỉnh Bình Định
 28. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2016 Tỉnh Bình Định
 29. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2016 Tỉnh Bình Định
 30. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2016 Tỉnh Bình Định
 31. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2016 Tỉnh Bình Định
 32. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2016 Tỉnh Bình Định
 33. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2016 Tỉnh Bình Định
 34. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2016 Tỉnh Bình Định
 35. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2016 Tỉnh Bình Định
 36. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2017 Tỉnh Bình Định
 37. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2017 Tỉnh Bình Định
 38. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2017 Tỉnh Bình Định
 39. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2017 Tỉnh Bình Định
 40. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2017 Tỉnh Bình Định
 41. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2017 Tỉnh Bình Định
 42. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2017 Tỉnh Bình Định
 43. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2017 Tỉnh Bình Định
 44. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 09 năm 2018 Tỉnh Bình Định
 45. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2018 Tỉnh Bình Định
 46. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2018 Tỉnh Bình Định
 47. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 02 năm 2019 Tỉnh Bình Định
 48. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 03 năm 2019 Tỉnh Bình Định
 49. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 04 năm 2019 Tỉnh Bình Định
 50. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2019 Tỉnh Bình Định
 51. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 06 năm 2019 Tỉnh Bình Định
 52. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 07 năm 2019 Tỉnh Bình Định
 53. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2019 Tỉnh Bình Định
 54. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 09 năm 2019 Tỉnh Bình Định
 55. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2019 Tỉnh Bình Định
 56. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2019 Tỉnh Bình Định
 57. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2020 Tỉnh Bình Định
 58. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 03 năm 2020 Tỉnh Bình Định
 59. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 04 năm 2020 Tỉnh Bình Định
 60. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2020 Tỉnh Bình Định
 61. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 06 năm 2020 Tỉnh Bình Định
 62. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 07 năm 2020 Tỉnh Bình Định
 63. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2020 Tỉnh Bình Định