PDA

Xem bản đầy đủ : BÌNH PHƯỚC 1. QĐ 794 công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Phước năm 2011
 2. QĐ 3683 điều chỉnh chi phí nhân công của tỉnh Bình Phước năm 2013
 3. QĐ 2881 thông báo giá vật liệu của tỉnh Bình Phước tháng 7/2014
 4. QĐ 1214 thông báo cước vận chuyển ô tô của tỉnh Bình Phước năm 2012
 5. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2014 tỉnh Bình Phước
 6. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2014 tỉnh Bình Phước
 7. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2014 tỉnh Bình Phước
 8. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2014 tỉnh Bình Phước
 9. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2014 tỉnh Bình Phước
 10. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2014 tỉnh Bình Phước
 11. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2014 tỉnh Bình Phước
 12. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2014 tỉnh Bình Phước
 13. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2014 tỉnh Bình Phước
 14. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2014 tỉnh Bình Phước
 15. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2014 tỉnh Bình Phước
 16. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2015 tỉnh Bình Phước
 17. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2015 tỉnh Bình Phước
 18. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2015 tỉnh Bình Phước
 19. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2015 tỉnh Bình Phước
 20. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2015 tỉnh Bình Phước
 21. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2015 tỉnh Bình Phước
 22. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2015 tỉnh Bình Phước
 23. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2015 tỉnh Bình Phước
 24. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2015 tỉnh Bình Phước
 25. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2015 tỉnh Bình Phước
 26. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2015 tỉnh Bình Phước
 27. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2015 tỉnh Bình Phước
 28. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2016 tỉnh Bình Phước
 29. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2016 tỉnh Bình Phước
 30. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2016 tỉnh Bình Phước
 31. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2016 tỉnh Bình Phước
 32. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2016 tỉnh Bình Phước
 33. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2016 tỉnh Bình Phước
 34. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2016 tỉnh Bình Phước
 35. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2016 tỉnh Bình Phước
 36. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2016 tỉnh Bình Phước
 37. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2016 tỉnh Bình Phước
 38. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2016 tỉnh Bình Phước
 39. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2017 tỉnh Bình Phước
 40. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2017 tỉnh Bình Phước
 41. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2017 tỉnh Bình Phước
 42. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2017 tỉnh Bình Phước
 43. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2017 tỉnh Bình Phước
 44. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2017 tỉnh Bình Phước
 45. Công bố bộ đơn giá xây dựng công trình theo quyết định 1414/QĐ-SXD và đơn giá dịch vụ công ích theo quyết định 1415/QĐ-SXD ngày 28/6/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước
 46. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2017 tỉnh Bình Phước
 47. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2017 tỉnh Bình Phước
 48. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2017 tỉnh Bình Phước
 49. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2018 tỉnh Bình Phước
 50. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2019 tỉnh Bình Phước
 51. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2019 tỉnh Bình Phước
 52. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2019 tỉnh Bình Phước
 53. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2019 tỉnh Bình Phước
 54. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2020 tỉnh Bình Phước
 55. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2020 tỉnh Bình Phước
 56. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2020 tỉnh Bình Phước
 57. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2020 tỉnh Bình Phước
 58. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2020 tỉnh Bình Phước
 59. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2020 tỉnh Bình Phước
 60. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2020 tỉnh Bình Phước