PDA

Xem bản đầy đủ : BÌNH THUẬN 1. Văn bản 2943/UBND-ĐTQH điều chỉnh dự toán Bình Thuận 2013
 2. Nghị định 182 về điều chỉnh chi phí nhân công các công trình xây dựng
 3. QĐ 2943 điều chỉnh dự toán của tỉnh Bình Thuận năm 2013
 4. QĐ 1982 công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận tháng 8-2014
 5. QĐ 69 biểu giá cước vận chuyển hàng hóa ô tô tỉnh Bình Thuận năm 2013
 6. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2014 tỉnh Bình Thuận
 7. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2014 tỉnh Bình Thuận
 8. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2014 tỉnh Bình Thuận
 9. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2014 tỉnh Bình Thuận
 10. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2014 tỉnh Bình Thuận
 11. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2014 tỉnh Bình Thuận
 12. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2014 tỉnh Bình Thuận
 13. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2014 tỉnh Bình Thuận
 14. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2015 tỉnh Bình Thuận
 15. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2015 tỉnh Bình Thuận
 16. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2015 tỉnh Bình Thuận
 17. Công văn số 945/SXD-KTTH ngày 04/05/2015 hướng dẫn áp dụng TT01/2015 tỉnh Bình Thuận
 18. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2015 tỉnh Bình Thuận
 19. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2015 tỉnh Bình Thuận
 20. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2015 tỉnh Bình Thuận
 21. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2016 tỉnh Bình Thuận
 22. Dự toán F1 cập nhật đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 2016 theo quyết định 1340/QĐ-UBND
 23. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2016 tỉnh Bình Thuận
 24. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2016 tỉnh Bình Thuận
 25. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2016 tỉnh Bình Thuận
 26. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2016 tỉnh Bình Thuận
 27. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2016 tỉnh Bình Thuận
 28. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2016 tỉnh Bình Thuận
 29. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2016 tỉnh Bình Thuận
 30. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2016 tỉnh Bình Thuận
 31. Dự toán F1 cập nhật lương đầu vào căn cứ theo Công bố số 1382/UBND-ĐTQH ngày 28/04/2016 của UBND tỉnh Bình Thuận
 32. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2016 tỉnh Bình Thuận
 33. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2016 tỉnh Bình Thuận
 34. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2016 tỉnh Bình Thuận
 35. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2017 tỉnh Bình Thuận
 36. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2017 tỉnh Bình Thuận
 37. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2017 tỉnh Bình Thuận
 38. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2017 tỉnh Bình Thuận
 39. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2017 tỉnh Bình Thuận
 40. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2017 tỉnh Bình Thuận
 41. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2017 tỉnh Bình Thuận
 42. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2017 tỉnh Bình Thuận
 43. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2017 tỉnh Bình Thuận
 44. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2018 tỉnh Bình Thuận
 45. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2018 tỉnh Bình Thuận
 46. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2018 tỉnh Bình Thuận
 47. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2018 tỉnh Bình Thuận
 48. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2018 tỉnh Bình Thuận
 49. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2018 tỉnh Bình Thuận
 50. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2018 tỉnh Bình Thuận
 51. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2018 tỉnh Bình Thuận
 52. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2019 tỉnh Bình Thuận
 53. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2019 tỉnh Bình Thuận
 54. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2019 tỉnh Bình Thuận
 55. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2019 tỉnh Bình Thuận
 56. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2019 tỉnh Bình Thuận
 57. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2019 tỉnh Bình Thuận
 58. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2019 tỉnh Bình Thuận
 59. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2019 tỉnh Bình Thuận
 60. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2019 tỉnh Bình Thuận
 61. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2019 tỉnh Bình Thuận
 62. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 02, 03, 04, 05 năm 2020 tỉnh Bình Thuận
 63. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 06 năm 2020 tỉnh Bình Thuận
 64. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 07 năm 2020 tỉnh Bình Thuận
 65. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2020 tỉnh Bình Thuận
 66. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 09 năm 2020 tỉnh Bình Thuận