PDA

Xem bản đầy đủ : CẦN THƠ 1. Thuyết minh và đơn giá khảo sát của Cần Thơ năm 2006
 2. QĐ 08 công bố giá vật liệu của tỉnh Cần Thơ tháng 8-2014
 3. Giá VLXD tháng 1 năm 2015 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
 4. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2015 trên địa bàn thành phố Càn Thơ
 5. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2015 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
 6. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2015 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
 7. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2015 trên địa bàn TP Cần Thơ
 8. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2015 trên địa bàn TP Cần Thơ
 9. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2016 Thành phố Cần Thơ
 10. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2016 Tỉnh Cần Thơ
 11. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2016 Tỉnh Cần Thơ
 12. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2016 Tỉnh Cần Thơ
 13. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2016 Tỉnh Cần Thơ
 14. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2016 Tỉnh Cần Thơ
 15. Công văn số 3277/SXD-QLXD ngày 27/10/2015 hướng dẫn hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và chi phí máy thi công trong dự toán xây dựng công trình thị trên địa bàn thành phố Cần Thơ theo 01/2015/TTBXD ngà
 16. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2016 Tỉnh Cần Thơ
 17. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2016 Tỉnh Cần Thơ
 18. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2016 Tỉnh Cần Thơ
 19. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2016 Tỉnh Cần Thơ
 20. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2016 Tỉnh Cần Thơ
 21. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2017 Tỉnh Cần Thơ
 22. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2017 Tỉnh Cần Thơ
 23. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2017 Tỉnh Cần Thơ
 24. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2017 Tỉnh Cần Thơ
 25. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2017 Tỉnh Cần Thơ
 26. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2017 Tỉnh Cần Thơ
 27. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2017 Tỉnh Cần Thơ
 28. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2017 Tỉnh Cần Thơ
 29. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2017 Tỉnh Cần Thơ
 30. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2017 Tỉnh Cần Thơ
 31. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2017 Tỉnh Cần Thơ
 32. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2018 Tỉnh Cần Thơ
 33. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2018 Tỉnh Cần Thơ
 34. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2018 Tỉnh Cần Thơ
 35. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2018 Tỉnh Cần Thơ
 36. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2018 Tỉnh Cần Thơ
 37. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2018 Tỉnh Cần Thơ
 38. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2018 Tỉnh Cần Thơ
 39. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2018 Tỉnh Cần Thơ
 40. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2018 Tỉnh Cần Thơ
 41. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2019 Tỉnh Cần Thơ
 42. hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và chi phí máy thi công trong dự toán xây dựng công trình
 43. Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị thành phố Cần Thơ
 44. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 03 năm 2019 Tỉnh Cần Thơ
 45. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 06 năm 2019 Tỉnh Cần Thơ
 46. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 07 năm 2019 Tỉnh Cần Thơ
 47. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2019 Tỉnh Cần Thơ
 48. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 09 năm 2019 Tỉnh Cần Thơ
 49. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2019 Tỉnh Cần Thơ
 50. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2019 Tỉnh Cần Thơ
 51. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2020 Tỉnh Cần Thơ
 52. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 03 năm 2020 Tỉnh Cần Thơ
 53. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 04 năm 2020 Tỉnh Cần Thơ
 54. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2020 Tỉnh Cần Thơ
 55. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 06 năm 2020 Tỉnh Cần Thơ
 56. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 07 năm 2020 Tỉnh Cần Thơ
 57. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2020 Tỉnh Cần Thơ
 58. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 09 năm 2020 Tỉnh Cần Thơ