PDA

Xem bản đầy đủ : CAO BẰNG 1. Quyết định 426 về mức thu phí, lệ phí trên địa bàn Cao Bằng năm 2012
 2. Quyết định 328 công bố đơn giá xây dựng phần lắp đặt năm 2013 của tỉnh cao bằng
 3. Công bố giá vật liệu xây dựng quý 2 năm 2014 tỉnh Cao Bằng
 4. Công bố giá vật liệu xây dựng quý 3 năm 2014 tỉnh Cao Bằng
 5. Công bố giá vật liệu xây dựng quý II năm 2016 tỉnh Cao Bằng
 6. Công bố giá vật liệu xây dựng quý I năm 2016 tỉnh Cao Bằng
 7. Công bố giá vật liệu xây dựng quý III năm 2016 tỉnh Cao Bằng
 8. Dự toán F1 cập nhật lương đầu vào căn cứ theo Văn bản số 1030/UBND-XD ngày 09/05/2016 của UBND tỉnh Cao Bằng
 9. Công bố giá vật liệu xây dựng quý IV năm 2016 tỉnh Cao Bằng
 10. Công bố giá vật liệu xây dựng quý I năm 2017 tỉnh Cao Bằng
 11. Công bố giá vật liệu xây dựng quý II năm 2017 tỉnh Cao Bằng
 12. Công bố giá vật liệu xây dựng quý III năm 2017 tỉnh Cao Bằng
 13. Công bố giá vật liệu xây dựng quý IV năm 2017 tỉnh Cao Bằng
 14. Công bố giá vật liệu xây dựng quý III năm 2018 tỉnh Cao Bằng
 15. Công bố giá vật liệu xây dựng quý IV năm 2018 tỉnh Cao Bằng
 16. Công bố giá vật liệu xây dựng quý I năm 2019 tỉnh Cao Bằng
 17. Công bố giá vật liệu xây dựng quý II năm 2019 tỉnh Cao Bằng
 18. Công bố giá vật liệu xây dựng quý III năm 2019 tỉnh Cao Bằng
 19. Công bố giá vật liệu xây dựng quý IV năm 2019 tỉnh Cao Bằng
 20. Công bố giá vật liệu xây dựng quý I năm 2020 tỉnh Cao Bằng
 21. Công bố giá vật liệu xây dựng quý II năm 2020 tỉnh Cao Bằng
 22. Công bố giá vật liệu xây dựng quý III năm 2020 tỉnh Cao Bằng