PDA

Xem bản đầy đủ : ĐẮK LẮK 1. Văn bản 12/2013/QĐ-UBND điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công Đắk Lắk 2013
 2. Đơn giá xây dựng năm 2006 của tình Đắc Lắk
 3. Quyết định 45 công bố đơn giá sửa chữa công trình xây dựng tỉnh Đăk Lăk
 4. Quyết định 42 về việc ban hành đơn giá dịch vụ công ích Đăk Lăk năm 2012
 5. Đơn giá sửa chữa của tỉnh Đắc Lắc năm 2008
 6. Bảng giá ca máy và thiết bị thi công của thành phố buôn ma thuật năm 2008
 7. QĐ số 12 điều chỉnh chi phí nhân và hệ số máy thi công tỉnh Đăk Lăk 2013
 8. QĐ 1231 thông báo giá vật liệu xây dựng của tỉnh Đăk Lăk tháng 8-2014
 9. Giá vật liệu xây dựng tháng 01+02 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 10. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk
 11. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2015 tỉnh Đắk Lắk
 12. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2015 tỉnh Đắk Lắk
 13. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2015 tỉnh Đắk Lắk
 14. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2015 tỉnh Đắk Lắk
 15. Điều chỉnh chi phí nhân công, máy theo QĐ 08/2015/QĐ-UBND theo TT01/2015 Đắk Lắk
 16. CV số 72/SXD-KT ngày 18/01/2016 của SXD về công bố các bộ đơn giá XD Tỉnh Đắc Lắc
 17. Quyết định 50-65/2015/QĐ-UBND về công bố đơn giá xây dựng và dịch vụ công ích Đắk Lắk
 18. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1+2 năm 2016 Tỉnh Đắk Lắk
 19. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2016 Tỉnh Đắk Lắk
 20. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2016 Tỉnh Đắk Lắk
 21. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2016 Tỉnh Đắk Lắk
 22. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2016 Tỉnh Đắk Lắk
 23. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2016 Tỉnh Đắk Lắk
 24. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2016 Tỉnh Đắk Lắk
 25. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2016 Tỉnh Đắk Lắk
 26. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2016 Tỉnh Đắk Lắk
 27. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11+12 năm 2016 Tỉnh Đắk Lắk
 28. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1+2 năm 2017 Tỉnh Đắk Lắk
 29. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2017 Tỉnh Đắk Lắk
 30. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2017 Tỉnh Đắk Lắk
 31. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2017 Tỉnh Đắk Lắk
 32. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2017 Tỉnh Đắk Lắk
 33. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2017 Tỉnh Đắk Lắk
 34. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2017 Tỉnh Đắk Lắk
 35. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2017 Tỉnh Đắk Lắk
 36. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2017 Tỉnh Đắk Lắk
 37. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11+12 năm 2017 Tỉnh Đắk Lắk
 38. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2018 Tỉnh Đắk Lắk
 39. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2018 Tỉnh Đắk Lắk
 40. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2018 Tỉnh Đắk Lắk
 41. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11+12 năm 2018 Tỉnh Đắk Lắk
 42. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01+02 năm 2019 Tỉnh Đắk Lắk
 43. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 03 năm 2019 Tỉnh Đắk Lắk
 44. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 04 năm 2019 Tỉnh Đắk Lắk
 45. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2019 Tỉnh Đắk Lắk
 46. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 06 năm 2019 Tỉnh Đắk Lắk
 47. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 07 năm 2019 Tỉnh Đắk Lắk
 48. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2019 Tỉnh Đắk Lắk
 49. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 09 năm 2019 Tỉnh Đắk Lắk
 50. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2019 Tỉnh Đắk Lắk
 51. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11+12 năm 2019 Tỉnh Đắk Lắk
 52. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2020 Tỉnh Đắk Lắk