PDA

Xem bản đầy đủ : ĐẮK NÔNG 1. Bảng giá ca máy, nhân công của tỉnh Đắc Nông năm 2011
 2. Văn bản 183/SXD-KT điều chỉnh dự toán Đắk Nông 2013
 3. QĐ 605 công bố giá vật liệu xây dựng của tỉnh Đăk Nông tháng 6/2014
 4. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 1,2 năm 2014 tỉnh Đắk Nông
 5. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2014 tỉnh Đắk Nông
 6. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2014 tỉnh Đắk Nông
 7. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2014 tỉnh Đắk Nông
 8. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2014 tỉnh Đắk Nông
 9. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2014 tỉnh Đắk Nông
 10. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 9, tháng 10 năm 2014 tỉnh Đắk Nông
 11. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 11, tháng 12 năm 2014 tỉnh Đắk Nông
 12. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 1, tháng 2 năm 2015 tỉnh Đắk Nông
 13. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2015 tỉnh Đắk Nông
 14. Công văn 339/SXD-KT áp dụng đơn giá nhân công tỉnh Đắc Nông theo TT01/2015
 15. Công văn số 401/SXD-KT công bố đơn giá ca máy tỉnh Đắc Nông Theo TT01/2015
 16. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2015 tỉnh Đắk Nông
 17. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 và tháng 6 năm 2015 tỉnh Đắk Nông
 18. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2016 Tỉnh Đắk Nông
 19. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2016 Tỉnh Đắk Nông
 20. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2016 Tỉnh Đắk Nông
 21. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2016 Tỉnh Đắk Nông
 22. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2016 Tỉnh Đắk Nông
 23. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2016 Tỉnh Đắk Nông
 24. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2016 Tỉnh Đắk Nông
 25. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2016 Tỉnh Đắk Nông
 26. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2016 Tỉnh Đắk Nông
 27. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2016 Tỉnh Đắk Nông
 28. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2016 Tỉnh Đắk Nông
 29. Công văn số 1677/SXD-KT về việc công bố đơn giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông theo mức lương đầu vào 2.405.000đ/tháng
 30. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2016 Tỉnh Đắk Nông
 31. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1+2 năm 2017 Tỉnh Đắk Nông
 32. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3+4 năm 2017 Tỉnh Đắk Nông
 33. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2017 Tỉnh Đắk Nông
 34. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2017 Tỉnh Đắk Nông
 35. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7+8 năm 2017 Tỉnh Đắk Nông
 36. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2017 Tỉnh Đắk Nông
 37. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11+12 năm 2017 Tỉnh Đắk Nông
 38. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2018 Tỉnh Đắk Nông
 39. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2018 Tỉnh Đắk Nông
 40. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2018 Tỉnh Đắk Nông
 41. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11+12 năm 2018 Tỉnh Đắk Nông
 42. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01+02 năm 2019 Tỉnh Đắk Nông
 43. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 03 năm 2019 Tỉnh Đắk Nông
 44. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 04+05 năm 2019 Tỉnh Đắk Nông
 45. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 06+07 năm 2019 Tỉnh Đắk Nông
 46. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2019 Tỉnh Đắk Nông
 47. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 09 năm 2019 Tỉnh Đắk Nông
 48. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2019 Tỉnh Đắk Nông
 49. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2019 Tỉnh Đắk Nông
 50. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01+02 năm 2020 Tỉnh Đắk Nông
 51. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 03+04 năm 2020 Tỉnh Đắk Nông
 52. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2020 Tỉnh Đắk Nông
 53. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 06 năm 2020 Tỉnh Đắk Nông
 54. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 07 năm 2020 Tỉnh Đắk Nông