PDA

Xem bản đầy đủ : ĐIỆN BIÊN 1. Quyết đinh 136 tập đơn giá trong xây dựng trên địa bàn Điện Biên năm 2012
 2. Quyết định 06 ban hành quy đình cước vận tải hàng hóa bằng ô tô năm 2008
 3. Quyết định 06 ban hành quy đình cước vận tải hàng hóa bằng ô tô năm 2012
 4. Quyết định 26 ban hành quy đình cước vận tải hàng hóa bằng ô tô năm 2005
 5. Quyết định 169 định mức bốc dỡ, vận chuyển bộ vật tư, vật liệu năm 2009
 6. Công văn số 146/SXD-HD ngày 19/03/2013 áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 7. Công văn số 293/SXD-HD ngày 14/05/2013 áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 8. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2014 tỉnh Điên Biên
 9. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2014 tỉnh Điên Biên
 10. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2014 tỉnh Điên Biên
 11. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2014 tỉnh Điên Biên
 12. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2014 tỉnh Điên Biên
 13. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2014 tỉnh Điên Biên
 14. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2014 tỉnh Điên Biên
 15. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2014 tỉnh Điên Biên
 16. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2014 tỉnh Điên Biên
 17. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2014 tỉnh Điên Biên
 18. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2014 tỉnh Điên Biên
 19. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2015 tỉnh Điên Biên
 20. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2015 tỉnh Điên Biên
 21. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2015 tỉnh Điện Biên
 22. CV số 328/SXD-KTXDTH hướng dẫn áp dụng nhân công tỉnh Điện Biên theo TT01/2015
 23. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 và tháng 5 năm 2015 tỉnh Điện Biên
 24. Hướng dẫn 421/SXD-KTXDTH về xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 25. Áp dụng hướng dẫn 421/SXD-KTXDTH về xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong Phần mềm Dự toán F1
 26. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 và tháng 2 năm 2016 tỉnh Điện Biên
 27. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2016 tỉnh Điện Biên
 28. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 và tháng 5 năm 2016 tỉnh Điện Biên
 29. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2016 tỉnh Điện Biên
 30. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2016 tỉnh Điện Biên
 31. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8+9 năm 2016 tỉnh Điện Biên
 32. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10+11 năm 2016 tỉnh Điện Biên
 33. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2016 tỉnh Điện Biên
 34. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1+2 năm 2017 tỉnh Điện Biên
 35. Công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Điện Biên theo quyết định 130/QĐ-SXD, 131/QĐ-SXD ngày 16/02/2017
 36. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2017 tỉnh Điện Biên
 37. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4+5 năm 2017 tỉnh Điện Biên
 38. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6+7 năm 2017 tỉnh Điện Biên
 39. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2017 tỉnh Điện Biên
 40. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2017 tỉnh Điện Biên
 41. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2018 tỉnh Điện Biên
 42. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2018 tỉnh Điện Biên
 43. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2018 tỉnh Điện Biên
 44. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2018 tỉnh Điện Biên
 45. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2018 tỉnh Điện Biên
 46. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2019 tỉnh Điện Biên
 47. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 04 năm 2019 tỉnh Điện Biên
 48. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 07 năm 2019 tỉnh Điện Biên