PDA

Xem bản đầy đủ : HẢI DƯƠNG 1. Quyết định 15/2013/QĐ-UBND điều chỉnh dự toán Hải Dương 2013
 2. QĐ 1261 điều chỉnh chi phí nhân công tỉnh Hải Dương năm 2013
 3. QĐ 07 công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Hải Dương tháng 7/2014
 4. Công bố giá vật liệu xây dựng của tỉnh Hải Dương tháng 1 năm 2014
 5. Công bố giá vật liệu xây dựng của tỉnh Hải Dương tháng 2 năm 2014
 6. Công bố giá vật liệu xây dựng của tỉnh Hải Dương tháng 3 năm 2014
 7. Công bố giá vật liệu xây dựng của tỉnh Hải Dương tháng 4 năm 2014
 8. Công bố giá vật liệu xây dựng của tỉnh Hải Dương tháng 5 năm 2014
 9. Công bố giá vật liệu xây dựng của tỉnh Hải Dương tháng 6 năm 2014
 10. Công bố giá vật liệu xây dựng của tỉnh Hải Dương tháng 12 năm 2014
 11. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2015 tỉnh Hải Dương
 12. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2015 tỉnh Hải Dương
 13. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2015 tỉnh Hải Dương
 14. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2015 tỉnh Hải Dương
 15. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2015 tỉnh Hải Dương
 16. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2015 tỉnh Hải Dương
 17. QĐ 07/2015/QĐ-UBND tỉnh Hải Dương về xác định đơn giá nhân công theo TT01/2015
 18. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2015 tỉnh Hải Dương
 19. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2015 tỉnh Hải Dương
 20. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2015 tỉnh Hải Dương
 21. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2015 tỉnh Hải Dương
 22. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2015 tỉnh Hải Dương
 23. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2015 tỉnh Hải Dương
 24. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2015 tỉnh Hải Dương
 25. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2016 tỉnh Hải Dương
 26. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2016 tỉnh Hải Dương
 27. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2016 tỉnh Hải Dương
 28. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2016 tỉnh Hải Dương
 29. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2016 tỉnh Hải Dương
 30. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2016 tỉnh Hải Dương
 31. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2016 tỉnh Hải Dương
 32. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2016 tỉnh Hải Dương
 33. Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hải Dương theo quyết định số 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335/QĐ-UBND ngày 23/8/2016
 34. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2016 tỉnh Hải Dương
 35. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2016 tỉnh Hải Dương
 36. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2016 tỉnh Hải Dương
 37. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2016 tỉnh Hải Dương
 38. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2017 tỉnh Hải Dương
 39. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2017 tỉnh Hải Dương
 40. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2017 tỉnh Hải Dương
 41. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2017 tỉnh Hải Dương
 42. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2017 tỉnh Hải Dương
 43. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2017 tỉnh Hải Dương
 44. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2017 tỉnh Hải Dương
 45. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2017 tỉnh Hải Dương
 46. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2017 tỉnh Hải Dương
 47. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2017 tỉnh Hải Dương
 48. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2017 tỉnh Hải Dương
 49. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2017 tỉnh Hải Dương
 50. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2018 tỉnh Hải Dương
 51. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2018 tỉnh Hải Dương
 52. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2018 tỉnh Hải Dương
 53. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2018 tỉnh Hải Dương
 54. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2018 tỉnh Hải Dương
 55. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2018 tỉnh Hải Dương
 56. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2018 tỉnh Hải Dương
 57. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2018 tỉnh Hải Dương
 58. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2018 tỉnh Hải Dương
 59. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2018 tỉnh Hải Dương
 60. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2018 tỉnh Hải Dương
 61. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2018 tỉnh Hải Dương
 62. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2019 tỉnh Hải Dương
 63. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2019 tỉnh Hải Dương
 64. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2019 tỉnh Hải Dương
 65. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2019 tỉnh Hải Dương
 66. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2019 tỉnh Hải Dương
 67. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2019 tỉnh Hải Dương
 68. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2019 tỉnh Hải Dương
 69. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2019 tỉnh Hải Dương
 70. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2019 tỉnh Hải Dương
 71. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2019 tỉnh Hải Dương
 72. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2019 tỉnh Hải Dương
 73. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2019 tỉnh Hải Dương
 74. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2020 tỉnh Hải Dương
 75. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2020 tỉnh Hải Dương
 76. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2020 tỉnh Hải Dương
 77. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2020 tỉnh Hải Dương
 78. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2020 tỉnh Hải Dương
 79. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2020 tỉnh Hải Dương
 80. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2020 tỉnh Hải Dương
 81. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2020 tỉnh Hải Dương
 82. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2020 tỉnh Hải Dương
 83. Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Hải Dương 2020 mới nhất theo quyết định 260/2020 QĐ-SXD