PDA

Xem bản đầy đủ : HÀ NAM 1. Văn bản 901/SXD-GĐ điều chỉnh dự toán Hà Nam 2013
 2. Quyết định 364 đơn giá xây dựng của tỉnh Hà Nam năm 1999
 3. QĐ 901 điều chỉnh dự toán xây dựng tỉnh Hà Nam năm 2013
 4. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2014 tỉnh Hà Nam
 5. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2014 tỉnh Hà Nam
 6. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2014 tỉnh Hà Nam
 7. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2014 tỉnh Hà Nam
 8. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2014 tỉnh Hà Nam
 9. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2014 tỉnh Hà Nam
 10. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2014 tỉnh Hà Nam
 11. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2014 tỉnh Hà Nam
 12. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2014 tỉnh Hà Nam
 13. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2014 tỉnh Hà Nam
 14. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2015 tỉnh Hà Nam
 15. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2015 tỉnh Hà Nam
 16. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2015 tỉnh Hà Nam
 17. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2015 tỉnh Hà Nam
 18. Quyết định 491/QĐ-UBND về điều chỉnh nhân công, máy thi công Hà Nam theo TT01/2015
 19. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2015 tỉnh Hà Nam
 20. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2015 tỉnh Hà Nam
 21. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2015 tỉnh Hà Nam
 22. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2016 tỉnh Hà Nam
 23. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2016 tỉnh Hà Nam
 24. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2016 Tỉnh Hà Nam
 25. Quyết định số 734/QĐ-UBND về việc hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong công tác lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam
 26. Dự toán F1 cập nhật quyết định 734/QĐ-UBND Hà Nam về việc công bố bảng giá ca máy mới, sửa đổi bổ sung đơn giá xây dựng công trình và điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công
 27. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2016 Tỉnh Hà Nam
 28. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2016 Tỉnh Hà Nam
 29. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2016 Tỉnh Hà Nam
 30. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2016 Tỉnh Hà Nam
 31. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2016 Tỉnh Hà Nam
 32. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2016 Tỉnh Hà Nam
 33. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2016 Tỉnh Hà Nam
 34. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2016 Tỉnh Hà Nam
 35. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2016 Tỉnh Hà Nam
 36. Công bố giá vật liệu xây dựng quý I năm 2017 Tỉnh Hà Nam
 37. Công bố giá vật liệu xây dựng quý II năm 2017 Tỉnh Hà Nam
 38. Công bố giá vật liệu xây dựng quý III năm 2017 Tỉnh Hà Nam
 39. Công bố giá vật liệu xây dựng quý IV năm 2017 Tỉnh Hà Nam
 40. Công bố giá vật liệu xây dựng quý I năm 2018 Tỉnh Hà Nam
 41. Công bố giá vật liệu xây dựng quý II năm 2018 Tỉnh Hà Nam
 42. Công bố giá vật liệu xây dựng quý III năm 2018 Tỉnh Hà Nam
 43. Công bố giá vật liệu xây dựng quý IV năm 2018 Tỉnh Hà Nam
 44. Công bố giá vật liệu xây dựng quý I năm 2019 Tỉnh Hà Nam
 45. Công bố giá vật liệu xây dựng quý II năm 2019 Tỉnh Hà Nam
 46. Công bố giá vật liệu xây dựng quý III năm 2019 Tỉnh Hà Nam
 47. Công bố giá vật liệu xây dựng quý IV năm 2019 Tỉnh Hà Nam