PDA

Xem bản đầy đủ : HÀ NỘI 1. QĐ 66 công bố DMDT thoát nước
 2. Qđ 420
 3. QĐ 6167, 6168 định mức dự toán XD công trình đặc thù
 4. QĐ 382 và 462
 5. Đơn giá xây dựng,lắp đặt,khảo sát,sửa chữa năm 2011
 6. Quyết định 3796/QĐ-UBND điều chỉnh dự toán trên địa bàn thành phố Hà nội 2014
 7. QĐ 03 công bố giá vật liệu xây dựng của thành phố Hà Nội tháng 9-2014
 8. Công bố giá vật liệu xây dựng của thành phố Hà Nội quý 4 năm 2014
 9. Quyết định 798/QĐ-UBND năm 2015 công bố đơn giá xây dựng công trình TP HÀ NỘI
 10. Công bố giá vật liệu xây dựng Thành Phố Hà Nội quý 1 năm 2014
 11. Công bố giá vật liệu xây dựng Thành Phố Hà Nội quý 2 năm 2014
 12. Công bố giá vật liệu xây dựng Thành Phố Hà Nội quý 3 năm 2014
 13. Công bố giá vật liệu xây dựng Thành Phố Hà Nội quý 4 năm 2014
 14. Công bố giá vật liệu xây dựng Thành Phố Hà Nội quý 1 năm 2015
 15. Công bố giá vật liệu xây dựng Thành Phố Hà Nội quý 2 năm 2015
 16. Quyết định 7414/QĐ-UBND điều chỉnh dự toán Hà Nội theo TT01/2015
 17. Công bố giá vật liệu xây dựng Thành Phố Hà Nội quý 3 năm 2015
 18. Công bố giá vật liệu xây dựng Thành Phố Hà Nội quý 4 năm 2015
 19. Hướng dẫn thực hiện áp dụng QĐ 7414/QĐ-UBND về giá nhân công Hà Nội theo TT01/2015
 20. Cập nhật QĐ 510/QĐ - UBND về định mức dịch vụ công ích
 21. Công bố giá vật liệu xây dựng Thành Phố Hà Nội quý 1 năm 2016
 22. Công bố giá vật liệu xây dựng Thành Phố Hà Nội quý 2 năm 2016
 23. Công bố số: 7034 ngày 16 tháng 8 năm 2016 của UBND Thành phố Hà Nội về đính chính một số nội dung trong phụ lục công bố giá số 02/2016/CBGVL-LS
 24. Công bố giá vật liệu xây dựng Thành Phố Hà Nội quý 3 năm 2016
 25. Công bố giá vật liệu xây dựng Thành Phố Hà Nội quý 4 năm 2016
 26. Quyết định 688/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của UBND TP Hà Nội về việc công bố giá nhân công thị trường trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội
 27. Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của UBND TP Hà Nội về công bố đơn giá ca máy, thiết bị trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội
 28. Công bố giá vật liệu xây dựng Thành Phố Hà Nội quý I năm 2017
 29. Công bố giá vật liệu xây dựng Thành Phố Hà Nội quý II năm 2017
 30. Công bố giá vật liệu xây dựng Thành Phố Hà Nội quý III năm 2017
 31. Công bố giá vật liệu xây dựng Thành Phố Hà Nội quý IV năm 2017
 32. Quyết định số 869/QĐ-UBND về Công bố giá nhân công thị trường trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 33. Sở Xây dựng Hà Nội hướng dẫn cách tính đơn giá nhân công theo Quyết định 869/QĐ-UBND ngày 22/02/2018
 34. Công bố giá vật liệu xây dựng Thành Phố Hà Nội quý I năm 2018
 35. Công bố giá vật liệu xây dựng Thành Phố Hà Nội quý II năm 2018
 36. Công bố giá vật liệu xây dựng Thành Phố Hà Nội quý 3 năm 2018
 37. Công bố giá vật liệu xây dựng Thành Phố Hà Nội quý 4 năm 2018
 38. Công bố giá vật liệu xây dựng Thành Phố Hà Nội quý I năm 2019
 39. Công bố giá vật liệu xây dựng Thành Phố Hà Nội quý II năm 2019
 40. Công bố giá vật liệu xây dựng Thành Phố Hà Nội quý III năm 2019
 41. Công bố giá vật liệu xây dựng Thành Phố Hà Nội quý IV năm 2019
 42. Công bố giá vật liệu xây dựng Thành Phố Hà Nội quý I năm 2020
 43. Công bố giá vật liệu xây dựng Thành Phố Hà Nội quý II năm 2020
 44. Hướng dẫn lập dự toán tỉnh hà nội 2020 mới nhất theo quyết định 1408/2020 QĐ-SXD
 45. Công bố giá vật liệu xây dựng Thành Phố Hà Nội quý III năm 2020