PDA

Xem bản đầy đủ : HÀ TĨNH 1. Quyết định 120/QĐ-UBND điều chỉnh dự toán Hà Tĩnh 2013
 2. QĐ 3098 công bố giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô tỉnh Hà Tĩnh năm 2011
 3. Công bố giá VLXD tháng 4 năm 2014 tỉnh Hà Tĩnh
 4. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 5,6 năm 2014 tỉnh Hà Tĩnh
 5. Công bố giá Vật liệu xây dựng quý 3 năm 2014 tỉnh Hà Tĩnh
 6. Công bố giá Vật liệu xây dựng quý 1 năm 2014 tỉnh Hà Tĩnh
 7. Công bố giá Vật liệu xây dựng quý 4 năm 2014 tỉnh Hà Tĩnh
 8. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2014 tỉnh Hà Tĩnh
 9. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 5 và tháng 6 năm 2014 tỉnh Hà Tĩnh
 10. Công bố giá Vật liệu xây dựng quý 3 năm 2014 tỉnh Hà Tĩnh
 11. Công bố giá Vật liệu xây dựng quý 1 năm 2015 tỉnh Hà Tĩnh
 12. Quyết định 389/QĐ-UBND về điều chỉnh nhân công và máy thi công theo TT01/2015 Hà Tĩnh
 13. Công bố giá Vật liệu xây dựng quý 2 năm 2015 tỉnh Hà Tĩnh
 14. QĐ 1389/QĐ-UBND điều chỉnh chi phí nhân công,máy theo TT01/2015 tỉnh Hà Tĩnh
 15. Công văn 593/SXD-KTXD tính lương nhân công theo TT01/2015 Hà Tĩnh
 16. Công bố giá vật liêu xây dựng Hà Tĩnh tháng 10 năm 2015
 17. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 và tháng 12 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 18. Hà Tĩnh công bố bộ đơn giá xây dựng công trình 2016 theo quyết định 41/SXD-KTXD
 19. Công bố giá vật liệu xây dựng quý 1 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 20. Dự toán F1 cập nhật cước bù âm, bù dương theo quyết định số 3098/2011/UBND-GT của UBND tỉnh Hà Tĩnh
 21. Công bố giá vật liệu quý II năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hà Tỉnh
 22. Công bố giá vật liệu quý III năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 23. Công bố giá vật liệu quý IV năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 24. Công bố giá vật liệu quý I năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 25. Công bố giá vật liệu quý II năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 26. Công bố giá vật liệu quý III năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 27. Công bố giá vật liệu quý IV năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 28. Công bố giá vật liệu quý I năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 29. Công bố giá vật liệu quý II năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 30. Công bố giá vật liệu quý III năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 31. Công bố giá vật liệu quý IV năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 32. Công bố giá vật liệu quý I năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 33. Công bố giá vật liệu quý II năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 34. Công bố giá vật liệu quý III năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh