PDA

Xem bản đầy đủ : KHÁNH HÒA 1. QĐ 2841 áp dụng bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Khánh Hòa năm 2014
 2. QĐ 671 công bố đơn giá dịch vụ công ích tỉnh Khánh Hòa năm 2014
 3. QĐ 667 công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Khánh Hòa 2014
 4. QĐ 670 công bố đơn giá xây dựng phần sửa chữa tỉnh Khánh Hòa năm 2014
 5. QĐ 669 công bố đơn giá phần khảo sát tỉnh Khánh Hòa năm 2014
 6. QĐ 668 công bố đơn giá xây dựng phần lắp đặt tỉnh Khánh Hòa năm 2014
 7. QĐ 2323 công bố giá vật liệu xây dựng của tỉnh Khánh Hòa tháng 9/2014
 8. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2014 tỉnh Khánh Hoà
 9. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2014 tỉnh Khánh Hoà
 10. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2014 tỉnh Khánh Hoà
 11. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2014 tỉnh Khánh Hoà
 12. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2014 tỉnh Khánh Hoà
 13. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2014 tỉnh Khánh Hoà
 14. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2014 tỉnh Khánh Hoà
 15. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2014 tỉnh Khánh Hoà
 16. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2014 tỉnh Khánh Hoà
 17. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2014 tỉnh Khánh Hoà
 18. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2014 tỉnh Khánh Hoà
 19. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2014 tỉnh Khánh Hoà
 20. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2015 tỉnh Khánh Hoà
 21. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2015 tỉnh Khánh Hoà
 22. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2015 tỉnh Khánh Hoà
 23. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2015 tỉnh Khánh Hoà
 24. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2015 tỉnh Khánh Hoà
 25. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2015 tỉnh Khánh Hoà
 26. QĐ 2228/QĐ-UBND công bố đơn giá nhân công trong quản lý theo TT01/2015 tỉnh Khánh Hòa
 27. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2015 Tỉnh Khánh Hòa
 28. Công bố giá vật liệu xây dựng quý 1 năm 2016 tỉnh Khánh Hoà
 29. Công bố giá vật liệu xây dựng quý II năm 2016 tỉnh Khánh Hoà
 30. Công bố giá vật liệu xây dựng quý III năm 2016 tỉnh Khánh Hoà
 31. Công bố giá vật liệu xây dựng quý IV năm 2016 tỉnh Khánh Hoà
 32. Công bố giá vật liệu xây dựng quý I năm 2017 tỉnh Khánh Hoà
 33. Công bố giá vật liệu xây dựng quý II năm 2017 tỉnh Khánh Hoà
 34. Công bố giá vật liệu xây dựng quý III năm 2017 tỉnh Khánh Hoà
 35. Công bố giá vật liệu xây dựng quý IV năm 2017 tỉnh Khánh Hoà
 36. Công bố giá vật liệu xây dựng quý I năm 2018 tỉnh Khánh Hoà
 37. Công bố giá vật liệu xây dựng quý II năm 2018 tỉnh Khánh Hoà
 38. Công bố giá vật liệu xây dựng quý III năm 2018 tỉnh Khánh Hoà
 39. Công bố giá vật liệu xây dựng quý IV năm 2018 tỉnh Khánh Hoà
 40. Công bố giá vật liệu xây dựng quý I năm 2019 tỉnh Khánh Hoà
 41. Công bố giá vật liệu xây dựng quý II năm 2019 tỉnh Khánh Hoà
 42. Công bố giá vật liệu xây dựng quý III năm 2019 tỉnh Khánh Hoà
 43. Công bố giá vật liệu xây dựng quý IV năm 2019 tỉnh Khánh Hoà
 44. Công bố giá vật liệu xây dựng quý I năm 2020 tỉnh Khánh Hoà
 45. Hướng dẫn lập dự toán tỉnh khánh hòa 2020 mới nhất theo quyết định 697,698/2020 QĐ-SXD
 46. Công bố giá vật liệu xây dựng quý II năm 2020 tỉnh Khánh Hoà