PDA

Xem bản đầy đủ : KIÊN GIANG 1. Quyết định 1005 quy định chi phí vật liệu, điều chỉnh hệ số phụ cấp nhân công năm 200
 2. Quyết định 1006 đơn giá xây dựng cơ bản các công trình trên biển đảo năm 2007
 3. Quyết định 1720 ban hành đơn giá đo đạc bản đồ của tình Kiên Giang năm 2007
 4. Quyết định 1004 ban hành đơn giá công tác sửa chữa năm 2007
 5. QĐ 298 điều chỉnh chi phí nhân công của tỉnh Kiên Giang năm 2013
 6. QĐ 1074 công bố đơn giá xây dựng của tỉnh Kiên Giang tháng 10- 2014
 7. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2014 tỉnh Kiên Giang
 8. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2014 tỉnh Kiên Giang
 9. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2014 tỉnh Kiên Giang
 10. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2014 tỉnh Kiên Giang
 11. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2014 tỉnh Kiên Giang
 12. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2014 tỉnh Kiên Giang
 13. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2014 tỉnh Kiên Giang
 14. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2014 tỉnh Kiên Giang
 15. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2014 tỉnh Kiên Giang
 16. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2014 tỉnh Kiên Giang
 17. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2015 tỉnh Kiên Giang
 18. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2014 tỉnh Kiên Giang
 19. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2015 tỉnh Kiên Giang
 20. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2015 tỉnh Kiên Giang
 21. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2015 tỉnh Kiên Giang
 22. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2015 tỉnh Kiên Giang
 23. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2015 tỉnh Kiên Giang
 24. QĐ 1971/QĐ-UBND điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo TT01/2015 tỉnh Kiên Giang
 25. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2016 Tỉnh Kiên Giang
 26. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2016 Tỉnh Kiên Giang
 27. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2016 Tỉnh Kiên Giang
 28. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2016 Tỉnh Kiên Giang
 29. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2016 Tỉnh Kiên Giang
 30. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2016 Tỉnh Kiên Giang
 31. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2016 Tỉnh Kiên Giang
 32. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2016 Tỉnh Kiên Giang
 33. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2016 Tỉnh Kiên Giang
 34. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2016 Tỉnh Kiên Giang
 35. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2016 Tỉnh Kiên Giang
 36. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2016 Tỉnh Kiên Giang
 37. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2017 Tỉnh Kiên Giang
 38. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2017 Tỉnh Kiên Giang
 39. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2017 Tỉnh Kiên Giang
 40. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2017 Tỉnh Kiên Giang
 41. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2017 Tỉnh Kiên Giang
 42. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2017 Tỉnh Kiên Giang
 43. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2017 Tỉnh Kiên Giang
 44. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2017 Tỉnh Kiên Giang
 45. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2017 Tỉnh Kiên Giang
 46. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2017 Tỉnh Kiên Giang
 47. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2018 Tỉnh Kiên Giang
 48. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2018 Tỉnh Kiên Giang
 49. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2018 Tỉnh Kiên Giang
 50. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2019 Tỉnh Kiên Giang
 51. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2019 Tỉnh Kiên Giang
 52. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2019 Tỉnh Kiên Giang
 53. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2019 Tỉnh Kiên Giang
 54. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2019 Tỉnh Kiên Giang
 55. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2019 Tỉnh Kiên Giang
 56. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2019 Tỉnh Kiên Giang
 57. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 09 năm 2019 tỉnh Kiên Giang
 58. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2019 tỉnh Kiên Giang