PDA

Xem bản đầy đủ : KON TUM 1. QĐ 03 công bố giá một số vật liệu xây dựng 4/2014
 2. QĐ 1140/2013 điều chỉnh chi phí nhân công theo quyết định 103
 3. QĐ 05 công bố giá vật liệu xây dựng của tỉnh Kon Tum tháng 5/2014
 4. QĐ 01 cước vận chuyển ô tô tỉnh Kon Tum năm 2009
 5. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2014 tỉnh Kon Tum
 6. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2014 tỉnh Kon Tum
 7. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2014 tỉnh Kon Tum
 8. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2014 tỉnh Kon Tum
 9. Quyết định 334/QĐ_UBND v/v xếp loại đường bộ để tính cước vận tải năm 2014
 10. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 1, tháng 2 năm 2015 tỉnh Kon Tum
 11. CV số 03/CBLS-XD-TC công bố đơn giá nhân công tỉnh Kon Tum theo TT01/2015
 12. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2015 tỉnh Kon Tum
 13. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2015 tỉnh Kon Tum
 14. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2015 tỉnh Kon Tum
 15. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2015 tỉnh Kon Tum
 16. Dự toán F1 đã cập nhật đơn giá Kon Tum 2015 theo quyết định số 1390/QĐ-UBND
 17. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1+2 năm 2016 tỉnh Kon Tum
 18. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2016 tỉnh Kon Tum
 19. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2016 tỉnh Kon Tum
 20. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2016 tỉnh Kon Tum
 21. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2016 tỉnh Kon Tum
 22. Công văn số 306/SXD-QLXD ngày 11/06/2015 v/v thẩm định điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 23. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2016 tỉnh Kon Tum
 24. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2016 tỉnh Kon Tum
 25. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2016 tỉnh Kon Tum
 26. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2016 tỉnh Kon Tum
 27. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2016 tỉnh Kon Tum
 28. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2016 tỉnh Kon Tum
 29. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1+2 năm 2017 tỉnh Kon Tum
 30. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2017 tỉnh Kon Tum
 31. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2017 tỉnh Kon Tum
 32. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2017 tỉnh Kon Tum
 33. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2017 tỉnh Kon Tum
 34. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2017 tỉnh Kon Tum
 35. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2017 tỉnh Kon Tum
 36. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2017 tỉnh Kon Tum
 37. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2017 tỉnh Kon Tum
 38. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2018 tỉnh Kon Tum
 39. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2018 tỉnh Kon Tum
 40. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2018 tỉnh Kon Tum
 41. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2018 tỉnh Kon Tum
 42. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2019 tỉnh Kon Tum
 43. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2019 tỉnh Kon Tum
 44. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2019 tỉnh Kon Tum
 45. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2019 tỉnh Kon Tum
 46. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2019 tỉnh Kon Tum
 47. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2019 tỉnh Kon Tum
 48. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2019 tỉnh Kon Tum
 49. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2019 tỉnh Kon Tum
 50. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2019 tỉnh Kon Tum
 51. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2019 tỉnh Kon Tum