PDA

Xem bản đầy đủ : LÂM ĐỒNG 1. Đơn giá khảo sát tỉnh Lâm Đồng năm 2006
 2. Quyết định 683 sửa chữa một số sai sót đơn giá xây dựng năm 2006
 3. Quyết định 1119 công bố sơn giá xây dựng năm 2007
 4. Công bố 315/SXD-KTXD đều chỉnh dự toán Lâm Đồng 2013
 5. QĐ 611 công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Lâm Đồng tháng 6-2014
 6. QĐ 33 cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô tỉnh Lâm Đồng năm 2011
 7. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2014 tỉnh Lâm Đồng
 8. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2014 tỉnh Lâm Đồng
 9. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2014 tỉnh Lâm Đồng
 10. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2014 tỉnh Lâm Đồng
 11. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2014 tỉnh Lâm Đồng
 12. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2014 tỉnh Lâm Đồng
 13. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2015 tỉnh Lâm Đồng
 14. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2015 tỉnh Lâm Đồng
 15. Công văn số 2537/UBND-KH điều chỉnh dự toán tỉnh Lâm Đồng Theo TT01/2015
 16. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2015 tỉnh Lâm Đồng
 17. Lâm Đồng công bố bộ đơn giá xây dựng công trình 2016 theo quyết định 126/QĐ-UBND, 127/QĐ-UBND, 128/QĐ-UBND, 129/QĐ-UBND
 18. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2016 tỉnh Lâm Đồng
 19. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2016 tỉnh Lâm Đồng
 20. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2016 tỉnh Lâm Đồng
 21. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2016 tỉnh Lâm Đồng
 22. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2016 tỉnh Lâm Đồng
 23. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2016 tỉnh Lâm Đồng
 24. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2016 tỉnh Lâm Đồng
 25. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2016 tỉnh Lâm Đồng
 26. Dự toán F1 cập nhật lương đầu vào căn cứ theo Công bố số 1364/SXD-KT&VLXD ngày 10/10/2016 của Sở Xây dựng Lâm Đồng
 27. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2016 tỉnh Lâm Đồng
 28. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2016 tỉnh Lâm Đồng
 29. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2016 tỉnh Lâm Đồng
 30. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2017 tỉnh Lâm Đồng
 31. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2017 tỉnh Lâm Đồng
 32. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2017 tỉnh Lâm Đồng
 33. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2017 tỉnh Lâm Đồng
 34. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2017 tỉnh Lâm Đồng
 35. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2017 tỉnh Lâm Đồng
 36. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2017 tỉnh Lâm Đồng
 37. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2017 tỉnh Lâm Đồng
 38. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2017 tỉnh Lâm Đồng
 39. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2017 tỉnh Lâm Đồng
 40. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2018 tỉnh Lâm Đồng
 41. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2018 tỉnh Lâm Đồng
 42. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2018 tỉnh Lâm Đồng
 43. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2019 tỉnh Lâm Đồng
 44. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2019 tỉnh Lâm Đồng
 45. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2019 tỉnh Lâm Đồng
 46. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2019 tỉnh Lâm Đồng
 47. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2019 tỉnh Lâm Đồng
 48. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 02 năm 2020 tỉnh Lâm Đồng
 49. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 03 năm 2020 tỉnh Lâm Đồng
 50. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2020 tỉnh Lâm Đồng
 51. Hướng dẫn lập dự toán tỉnh lâm đồng 2020 mới nhất theo quyết định 105/2020 QĐ-SXD