PDA

Xem bản đầy đủ : LONG AN 1. Đơn giá môi trường đô thị tỉnh Long An năm 2004
 2. QĐ 2766 công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Long An tháng 10-2014
 3. Công bố giá Vật liệu xây dựng THÁNG 2 NĂM 2015 tỉnh Long An
 4. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2014 tỉnh Long An
 5. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2014 tỉnh Long An
 6. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2014 tỉnh Long An
 7. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2014 tỉnh Long An
 8. Văn bản 923/2013 hướng dẫn áp dụng đơn giá xây dựng công trình tỉnh Long An
 9. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2015 tỉnh Long An
 10. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2015 tỉnh Long An
 11. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2015 tỉnh Long An
 12. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2015 tỉnh Long An
 13. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2015 tỉnh Long An
 14. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 6, tháng 7 năm 2015 tỉnh Long An
 15. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2015 tỉnh Long An
 16. Công bố chỉ số giá Vật liệu xây dựng tháng 1,2,3 và quý I năm 2016 tỉnh Long An
 17. Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Long An theo quyết định số 3084/QĐ-UBND ngày 27/7/2016
 18. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2016 tỉnh Long An
 19. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2016 tỉnh Long An
 20. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2016 tỉnh Long An
 21. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2016 tỉnh Long An
 22. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2016 tỉnh Long An
 23. Công văn số 1800/SXD-HĐ ngày 01/07/2015 hướng dẫn thực hiện theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Long An
 24. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2016 tỉnh Long An
 25. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2016 tỉnh Long An
 26. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2016 tỉnh Long An
 27. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2016 tỉnh Long An
 28. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2016 tỉnh Long An
 29. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2016 tỉnh Long An
 30. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2017 tỉnh Long An
 31. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2017 tỉnh Long An
 32. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2018 tỉnh Long An
 33. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2018 tỉnh Long An
 34. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2019 tỉnh Long An
 35. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 03 năm 2019 tỉnh Long An
 36. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 04 năm 2019 tỉnh Long An
 37. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2019 tỉnh Long An
 38. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 06 năm 2019 tỉnh Long An
 39. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 07 năm 2019 tỉnh Long An
 40. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 09 năm 2019 tỉnh Long An
 41. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2019 tỉnh Long An
 42. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2019 tỉnh Long An
 43. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2020 tỉnh Long An
 44. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 03 năm 2020 tỉnh Long An
 45. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 04 năm 2020 tỉnh Long An
 46. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2020 tỉnh Long An
 47. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 06 năm 2020 tỉnh Long An
 48. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 07 năm 2020 tỉnh Long An
 49. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2020 tỉnh Long An
 50. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 09 năm 2020 tỉnh Long An
 51. Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Lonh An 2020 mới nhất theo quyết định 654/QĐ-SXD