PDA

Xem bản đầy đủ : NGHỆ AN 1. Giá thông báo vật liệu Nghệ An quý 4 năm 2013
 2. Quyết định 88 về việc áp dụng bảng giá ca máy và thiết bị thi công năm 2007
 3. Quyết định 90 ban hành đơn giá xây dựng công trình tỉnh Nghệ An năm 2007
 4. Văn bản 273/SXD-KTKH điều chỉnh dự toán Nghệ An 2013
 5. QĐ 586 công bố giá cước vận chuyển vật liệu XD trên tuyến đường khó khăn năm 2011
 6. Giá VLXD quý 4 năm 2014 trên địa bàn tỉnh NGHỆ AN
 7. Công bố giá Vật liệu xây dựng quý 1 năm 2014 tỉnh Nghệ An
 8. Công bố giá Vật liệu xây dựng quý 3 năm 2014 tỉnh Nghệ An
 9. Công bố giá Vật liệu xây dựng quý 1 năm 2015 tỉnh Nghệ An
 10. CV số 893/SXD/KTKH hướng dẫn điều chỉnh dự toán tỉnh Nghệ An theo TT01/2015
 11. Công bố giá Vật liệu xây dựng quý 2 năm 2014 tỉnh Nghệ An
 12. Công bố giá Vật liệu xây dựng quý 2 năm 2015 tỉnh Nghệ An
 13. Công bố giá Vật liệu xây dựng quý 3 năm 2015 tỉnh Nghệ An
 14. Nghệ An công bố bộ đơn giá xây dựng công trình 2015 theo công văn 5911-5917/QĐ-UBND
 15. Công bố giá Vật liệu xây dựng quý 4 năm 2015 tỉnh Nghệ An
 16. Công bố giá vật liệu xây dựng Qúy 1 năm 2016 Tỉnh Nghệ An
 17. Công bố giá vật liệu xây dựng Qúy 2 năm 2016 Tỉnh Nghệ An
 18. Sở Xây Dựng Nghệ An công bố đơn giá nhân công xây dựng và hướng dẫn điều chỉnh dự toán trên địa bàn tỉnh theo công bố 1891/SXD-KTKH
 19. Công bố giá vật liệu xây dựng qúy 3 năm 2016 Tỉnh Nghệ An
 20. Công bố giá vật liệu xây dựng qúy 4 năm 2016 Tỉnh Nghệ An
 21. File đơn giá Nghệ an 2015 gồm các quyết định: 5911/QĐ-UBND, 5912/QĐ-UBND, 5913/QĐ-UBND, 5914/QĐ-UBND
 22. Công bố giá vật liệu xây dựng qúy I năm 2017 Tỉnh Nghệ An
 23. Công bố giá vật liệu xây dựng qúy II năm 2017 Tỉnh Nghệ An
 24. Công bố giá vật liệu xây dựng qúy III năm 2017 Tỉnh Nghệ An
 25. Công bố giá vật liệu xây dựng qúy IV năm 2017 Tỉnh Nghệ An
 26. Công bố giá vật liệu xây dựng qúy I năm 2018 Tỉnh Nghệ An
 27. Công bố giá vật liệu xây dựng qúy II năm 2018 Tỉnh Nghệ An
 28. Công bố giá vật liệu xây dựng qúy III năm 2018 Tỉnh Nghệ An
 29. Công bố giá vật liệu xây dựng qúy IV năm 2018 Tỉnh Nghệ An
 30. Công bố giá vật liệu xây dựng qúy I năm 2019 Tỉnh Nghệ An
 31. Công bố giá vật liệu xây dựng qúy II năm 2019 Tỉnh Nghệ An
 32. Công bố giá vật liệu xây dựng qúy III năm 2019 Tỉnh Nghệ An