PDA

Xem bản đầy đủ : NINH BÌNH 1. Quyết định 1666 ban hành bảng giá ca máy và thiết bị thi công năm 2006
 2. Quyết định 07 ban hành bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Ninh Bình năm 2012
 3. Giá VLXD tháng 5, 7, 8 năm 2014 tỉnh Ninh Bình
 4. Văn bản 750/SXD-KT hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng tỉnh Ninh Bình 2014
 5. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2014 tỉnh Ninh Bình
 6. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2015 tỉnh Ninh Bình
 7. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2015 tỉnh Ninh Bình
 8. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2015 Tỉnh Ninh Bình
 9. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2016 Tỉnh Ninh Bình
 10. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2016 Tỉnh Ninh Bình
 11. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2016 Tỉnh Ninh Bình
 12. Hướng dẫn 631/SXD-KT&VLXD xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình theo thông tư 05.2016
 13. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2016 Tỉnh Ninh Bình
 14. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2016 Tỉnh Ninh Bình
 15. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2016 Tỉnh Ninh Bình
 16. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2016 Tỉnh Ninh Bình
 17. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2016 Tỉnh Ninh Bình
 18. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2016 Tỉnh Ninh Bình
 19. Công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Ninh Bình 2016 theo các quyết định số 1542/QĐ-UBND, 1543/QĐ-UBND, 1544/QĐ-UBND ngày 14/11/2016
 20. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2016 Tỉnh Ninh Bình
 21. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2016 Tỉnh Ninh Bình
 22. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2016 Tỉnh Ninh Bình
 23. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2017 Tỉnh Ninh Bình
 24. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2017 Tỉnh Ninh Bình
 25. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2017 Tỉnh Ninh Bình
 26. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2017 Tỉnh Ninh Bình
 27. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2017 Tỉnh Ninh Bình
 28. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2017 Tỉnh Ninh Bình
 29. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2017 Tỉnh Ninh Bình
 30. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2017 Tỉnh Ninh Bình
 31. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2017 Tỉnh Ninh Bình
 32. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2018 Tỉnh Ninh Bình
 33. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2018 Tỉnh Ninh Bình
 34. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2018 Tỉnh Ninh Bình
 35. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2018 Tỉnh Ninh Bình
 36. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2018 Tỉnh Ninh Bình
 37. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2018 Tỉnh Ninh Bình
 38. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2018 Tỉnh Ninh Bình
 39. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2018 Tỉnh Ninh Bình
 40. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2018 Tỉnh Ninh Bình
 41. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2019 Tỉnh Ninh Bình
 42. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 02 năm 2019 Tỉnh Ninh Bình
 43. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 03 năm 2019 Tỉnh Ninh Bình
 44. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2019 Tỉnh Ninh Bình
 45. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 04 năm 2019 Tỉnh Ninh Bình
 46. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 06 năm 2019 Tỉnh Ninh Bình
 47. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 07 năm 2019 Tỉnh Ninh Bình
 48. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2019 Tỉnh Ninh Bình
 49. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 09 năm 2019 Tỉnh Ninh Bình
 50. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2019 Tỉnh Ninh Bình
 51. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2019 Tỉnh Ninh Bình