PDA

Xem bản đầy đủ : NINH THUẬN 1. Quyết định 136 công bố đơn giá xây dựng năm 2008
 2. Quyết định 137 ban hành đơn giá xây dựng phần lắp đặt năm 2008
 3. QĐ 2295 công bố giá vật liệu xây dựng của tỉnh Ninh Thuận tháng 10-2014
 4. Công bố giá vật liệu xây dựng quý 1 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 5. Công bố giá vật liệu xây dựng quý 3 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 6. Công bố giá vật liệu xây dựng quý 4 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 7. Công bố giá vật liệu xây dựng quý 1 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 8. Công bố giá vật liệu xây dựng quý 2 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 9. Công bố giá vật liệu xây dựng quý 2 năm 2015 tỉnh Ninh Thuận
 10. Công bố giá vật liệu xây dựng quý 4 năm 2015 tỉnh Ninh Thuận
 11. Công bố giá vật liệu xây dựng quý 1 năm 2016 Tỉnh Ninh Thuận
 12. Công bố bộ đơn giá xây dựng công trình và DVCI tỉnh Ninh Thuận 2015
 13. Công bố giá vật liệu xây dựng quý 2 năm 2016 Tỉnh Ninh Thuận
 14. Công bố giá vật liệu xây dựng quý III năm 2016 Tỉnh Ninh Thuận
 15. Công văn số 1325/SXD-QLXD ngày 10/06/2015 hướng dẫn xác định đơn giá xây dựng công trình do áp dụng Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 16. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2016 Tỉnh Ninh Thuận
 17. Công bố giá vật liệu xây dựng quý IV năm 2016 Tỉnh Ninh Thuận
 18. Dự toán F1 cập nhật lương đầu vào căn cứ theo Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 09/06/2016 của UBND tỉnh Ninh Thuận
 19. Công bố giá vật liệu xây dựng quý I năm 2017 Tỉnh Ninh Thuận
 20. Công bố giá vật liệu xây dựng quý II năm 2017 Tỉnh Ninh Thuận
 21. Công bố giá vật liệu xây dựng quý III năm 2017 Tỉnh Ninh Thuận
 22. Công bố giá vật liệu xây dựng quý IV năm 2017 Tỉnh Ninh Thuận
 23. Công bố giá vật liệu xây dựng quý II năm 2018 Tỉnh Ninh Thuận
 24. Công bố giá vật liệu xây dựng quý III năm 2018 Tỉnh Ninh Thuận
 25. Công bố giá vật liệu xây dựng quý 4 năm 2018 Tỉnh Ninh Thuận
 26. Công bố giá vật liệu xây dựng quý 1 năm 2019 Tỉnh Ninh Thuận
 27. Công bố giá vật liệu xây dựng quý 2 năm 2019 Tỉnh Ninh Thuận
 28. Công bố giá vật liệu xây dựng quý 3 năm 2019 Tỉnh Ninh Thuận