PDA

Xem bản đầy đủ : PHÚ THỌ 1. Công bố bảng giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ 8/2014
 2. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2015 tỉnh Phú Thọ
 3. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2015 tỉnh Phú Thọ
 4. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2014 tỉnh Phú Thọ
 5. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2014 tỉnh Phú Thọ
 6. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2014 tỉnh Phú Thọ
 7. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2014 tỉnh Phú Thọ
 8. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2014 tỉnh Phú Thọ
 9. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2014 tỉnh Phú Thọ
 10. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2014 tỉnh Phú Thọ
 11. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2015 tỉnh Phú Thọ
 12. Quyết định 16/2014/QĐ-UBND cước vận chuyển ô tô và đường sông tỉnh Phú Thọ 2014
 13. Văn bản số 1812/UBND-KT6 về thực hiện mức lương tối thiểu vùng tỉnh Phú Thọ năm 2013
 14. Văn bản số 4672/UBND-KT1 hướng dẫn điều chỉnh dự toán tỉnh Phú Thọ năm 2011
 15. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2015 tỉnh Phú Thọ
 16. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2015 tỉnh Phú Thọ
 17. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2015 tỉnh Phú Thọ
 18. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2015 tỉnh Phú Thọ
 19. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2015 tỉnh Phú Thọ
 20. Công bố giá Vật liệu tháng 10 năm 2015 tỉnh Phú Thọ
 21. Công bố giá vật liệu tháng 11 năm 2015 tỉnh Phú Thọ
 22. Phú Thọ công bố bộ đơn giá xây dựng công trình 2015 theo công văn số 5324/UBND-KT6,..
 23. Công bố giá vật liệu tháng 12 năm 2015 tỉnh Phú Thọ
 24. Công bố giá vật liệu tháng 1 năm 2016 tỉnh Phú Thọ
 25. Công bố giá vật liệu tháng 2 năm 2016 tỉnh Phú Thọ
 26. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2016 Tỉnh Phú Thọ
 27. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2016 Tỉnh Phú Thọ
 28. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2016 Tỉnh Phú Thọ
 29. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2016 Tỉnh Phú Thọ
 30. Công văn 2374/UBND-KT2 ngày 19/06/2015 v/v áp dụng chi phí nhân công theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
 31. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2016 Tỉnh Phú Thọ
 32. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2016 Tỉnh Phú Thọ
 33. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2016 Tỉnh Phú Thọ
 34. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2016 Tỉnh Phú Thọ
 35. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2016 Tỉnh Phú Thọ
 36. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2016 Tỉnh Phú Thọ
 37. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2017 Tỉnh Phú Thọ
 38. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2017 Tỉnh Phú Thọ
 39. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2017 Tỉnh Phú Thọ
 40. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2017 Tỉnh Phú Thọ
 41. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2017 Tỉnh Phú Thọ
 42. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2017 Tỉnh Phú Thọ
 43. Chi phí nhân công theo Thông tư số 05/2016
 44. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2017 Tỉnh Phú Thọ
 45. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2017 Tỉnh Phú Thọ
 46. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2017 Tỉnh Phú Thọ
 47. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2017 Tỉnh Phú Thọ
 48. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2017 Tỉnh Phú Thọ
 49. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2018 Tỉnh Phú Thọ
 50. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2018 Tỉnh Phú Thọ
 51. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2018 Tỉnh Phú Thọ
 52. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2018 Tỉnh Phú Thọ
 53. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2018 Tỉnh Phú Thọ
 54. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2018 Tỉnh Phú Thọ
 55. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2018 Tỉnh Phú Thọ
 56. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2018 Tỉnh Phú Thọ
 57. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2018 tỉnh Phú Thọ
 58. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2018 tỉnh Phú Thọ
 59. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2018 tỉnh Phú Thọ
 60. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2019 tỉnh Phú Thọ
 61. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2019 tỉnh Phú Thọ
 62. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2019 tỉnh Phú Thọ
 63. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2019 tỉnh Phú Thọ
 64. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2019 tỉnh Phú Thọ
 65. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2019 tỉnh Phú Thọ
 66. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2019 tỉnh Phú Thọ
 67. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2019 tỉnh Phú Thọ
 68. Công bố giá vật liệu xây dựng quý IV năm 2019 tỉnh Phú Thọ