PDA

Xem bản đầy đủ : PHÚ YÊN 1. Bảng giá ca máy tỉnh Phú Yên năm 2006
 2. Bảng giá vật liệu đến hiện trường xây lắp năm 2006
 3. Thuyết minh và quy định áp dụng đơn giá khảo sát năm 2006
 4. QĐ 07/2013 điểu chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 5. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2014 tỉnh Phú Yên
 6. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2014 tỉnh Phú Yên
 7. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2015 tỉnh Phú Yên
 8. Thông báo 109/TB-SXD về hướng dẫn điều chỉnh dự toán Phú Yên theo TT01/2015
 9. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2016 tỉnh Phú Yên
 10. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2016 tỉnh Phú Yên
 11. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2016 tỉnh Phú Yên
 12. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2016 tỉnh Phú Yên
 13. Công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Phú Yên theo quyết định 167,168,169,170,171/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2016
 14. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2016 tỉnh Phú Yên
 15. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2016 tỉnh Phú Yên
 16. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2016 tỉnh Phú Yên
 17. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2016 tỉnh Phú Yên
 18. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2017 tỉnh Phú Yên
 19. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2017 tỉnh Phú Yên
 20. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2017 tỉnh Phú Yên
 21. Thông báo 85/TB-SXD về hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 22. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2017 tỉnh Phú Yên
 23. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2017 tỉnh Phú Yên
 24. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2017 tỉnh Phú Yên
 25. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2017 tỉnh Phú Yên
 26. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2017 tỉnh Phú Yên
 27. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2017 tỉnh Phú Yên
 28. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2017 tỉnh Phú Yên
 29. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2017 tỉnh Phú Yên
 30. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2017 tỉnh Phú Yên
 31. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2018 tỉnh Phú Yên
 32. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2018 tỉnh Phú Yên
 33. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2018 tỉnh Phú Yên
 34. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2018 tỉnh Phú Yên
 35. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2018 tỉnh Phú Yên
 36. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2018 tỉnh Phú Yên
 37. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2018 tỉnh Phú Yên
 38. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2018 tỉnh Phú Yên
 39. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2018 tỉnh Phú Yên
 40. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2018 tỉnh Phú Yên
 41. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2019 tỉnh Phú Yên
 42. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 02 năm 2019 tỉnh Phú Yên
 43. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 04 năm 2019 tỉnh Phú Yên
 44. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2019 tỉnh Phú Yên
 45. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 07 năm 2019 tỉnh Phú Yên
 46. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2019 tỉnh Phú Yên
 47. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 09 năm 2019 tỉnh Phú Yên
 48. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2019 tỉnh Phú Yên
 49. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2019 tỉnh Phú Yên
 50. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2019 tỉnh Phú Yên
 51. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2020 tỉnh Phú Yên
 52. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 02 năm 2020 tỉnh Phú Yên
 53. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 03 năm 2020 tỉnh Phú Yên
 54. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 04 năm 2020 tỉnh Phú Yên
 55. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2020 tỉnh Phú Yên
 56. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 06 năm 2020 tỉnh Phú Yên
 57. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 07 năm 2020 tỉnh Phú Yên
 58. Hướng dẫn lập dự toán tỉnh phú yên 2020 mới nhất theo quyết định 139/QĐ-SXD và 140/QĐ-SXD
 59. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2020 tỉnh Phú Yên