PDA

Xem bản đầy đủ : QUẢNG BÌNH 1. Quyết định 2147 công bố đơn giá xây dựng của tỉnh năm 2013
 2. Quyết định 2359 điều chỉnh đơn giá khảo sát,giá ca máy, thiết bị thi công năm 2012
 3. Văn bản 438/UBND-XDCB điều chỉnh dự toán Quảng Bình 2013
 4. QĐ 1784 công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình tháng 10-2014
 5. QĐ 1784 công bố giá vật liệu xây dựng của tỉnh Quảng Bình tháng 10-2014
 6. QĐ 25 cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô tỉnh Quảng Bình năm 2011
 7. QĐ 2245 công bố hệ số điều chỉnh giá nhân công, ca máy tháng 8/2014 tỉnh Quảng Bình
 8. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2015 tỉnh Quảng Bình
 9. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2015 tỉnh Quảng Bính
 10. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2014 tỉnh Quảng Bình
 11. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2014 tỉnh Quảng Bình
 12. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2014 tỉnh Quảng Bình
 13. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2014 tỉnh Quảng Bình
 14. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2014 tỉnh Quảng Bình
 15. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2014 tỉnh Quảng Bình
 16. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2014 tỉnh Quảng Bình
 17. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2014 tỉnh Quảng Bình
 18. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2014 tỉnh Quảng Bình
 19. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2015 tỉnh Quảng Bình
 20. CV số 541/UBND-XDCB hướng dẫn điều chỉnh nhân công tỉnh Quảng Bình theo TT01/2015
 21. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2014 tỉnh Quảng Bình
 22. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2014 tỉnh Quảng Bình
 23. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2014 tỉnh Quảng Bình
 24. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2015 tỉnh Quảng Bình
 25. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2015 tỉnh Quảng Bình
 26. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2015 tỉnh Quảng Bình
 27. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2015 tỉnh Quảng Bình
 28. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2016 Tỉnh Quảng Bình
 29. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2016 Tỉnh Quảng Bình
 30. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2016 Tỉnh Quảng Bình
 31. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2016 Tỉnh Quảng Bình
 32. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2016 Tỉnh Quảng Bình
 33. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2016 Tỉnh Quảng Bình
 34. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2016 Tỉnh Quảng Bình
 35. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2016 Tỉnh Quảng Bình
 36. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2016 Tỉnh Quảng Bình
 37. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2016 Tỉnh Quảng Bình
 38. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2017 Tỉnh Quảng Bình
 39. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2017 Tỉnh Quảng Bình
 40. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2017 Tỉnh Quảng Bình
 41. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2017 Tỉnh Quảng Bình
 42. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2017 Tỉnh Quảng Bình
 43. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2017 Tỉnh Quảng Bình
 44. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2017 Tỉnh Quảng Bình
 45. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2017 Tỉnh Quảng Bình
 46. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2017 Tỉnh Quảng Bình
 47. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2017 Tỉnh Quảng Bình
 48. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2018 Tỉnh Quảng Bình
 49. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2018 Tỉnh Quảng Bình
 50. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2018 Tỉnh Quảng Bình
 51. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2018 Tỉnh Quảng Bình
 52. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2018 Tỉnh Quảng Bình
 53. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2018 Tỉnh Quảng Bình
 54. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2018 Tỉnh Quảng Bình
 55. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2018 Tỉnh Quảng Bình
 56. Công bố giá vật liệu xây dựng Quý I năm 2019 Tỉnh Quảng Bình
 57. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2019 Tỉnh Quảng Bình
 58. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5+6 năm 2019 Tỉnh Quảng Bình
 59. Công bố giá vật liệu xây dựng Quý III năm 2019 Tỉnh Quảng Bình