PDA

Xem bản đầy đủ : QUẢNG NGÃI 1. Văn bản 630/SXD-KTKHXD&HT điều chỉnh dự toán Quảng ngãi 2013
 2. QĐ 1036 công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi tháng 6/2014
 3. QĐ 13 cước vận chuyển ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2011
 4. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2014 tỉnh Quảng Ngãi
 5. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2014 tỉnh Quảng Ngãi
 6. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2014 tỉnh Quảng Ngãi
 7. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2014 tỉnh Quảng Ngãi
 8. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2014 tỉnh Quảng Ngãi
 9. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2014 tỉnh Quảng Ngãi
 10. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2014 tỉnh Quảng Ngãi
 11. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2014 tỉnh Quảng Ngãi
 12. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2014 tỉnh Quảng Ngãi
 13. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2014 tỉnh Quảng Ngãi
 14. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2014 tỉnh Quảng Ngãi
 15. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2015 tỉnh Quảng Ngãi
 16. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2015 tỉnh Quảng Ngãi
 17. CV số 663/HD-SXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán tỉnh Quãng Ngãi Theo TT01/2015
 18. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 19. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 20. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 21. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 22. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 23. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 24. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 25. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 26. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 27. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 28. Quyết định số: 105/QĐ-UBND về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Quảng Ngãi
 29. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 30. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 31. Công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ngãi ngày 20/10/2016 theo các Quyết định số 533,534,535,544/QĐ-UBND
 32. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 33. Hướng dẫn 2947/HD-SXD ngày 04/11/2016 về việc thực hiện các bộ đơn giá Quảng Ngãi 2016
 34. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 35. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 36. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 37. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 38. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 39. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 40. Quyết định 194/QĐ-UBND ngày 07/3/2017 công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – phần khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 41. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 42. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 43. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 44. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 45. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 46. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 47. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 48. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 49. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 50. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 51. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 52. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 53. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 54. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 55. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 56. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 57. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 58. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 59. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 02 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 60. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 03 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 61. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 04 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 62. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 63. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 06 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 64. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 07 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 65. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 66. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 67. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2019 tỉnh Quảng Ngãi
 68. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 02 năm 2020tỉnh Quảng Ngãi
 69. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2020 tỉnh Quảng Ngãi
 70. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 06 năm 2020 tỉnh Quảng Ngãi
 71. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2020 tỉnh Quảng Ngãi