PDA

Xem bản đầy đủ : QUẢNG NINH 1. Đơn giá duy trì hệ thống thoát nước 2010
 2. Đơn giá thu gom,vận chuyển, xử lý,chô lấp rác thải đô thị năm 2010
 3. Đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng năm 2010
 4. Đơn giá duy trì cây xanh đô thị năm 2010
 5. Quyết định số 717 kết quả thẩm định dự toán dich vụ công ích TP Cẩm Phả 2013
 6. Quyết định số 71 kết quả thẩm định dự toán dich vụ công ích TP Hạ Long 2013
 7. Quyết định 2621 công bố đơn giá cá máy và thiết bị thi công năm 2012
 8. Quyết định 23 kết quả thẩm định dự toán Dịch vụ công ích TP Uông Bí năm 2013
 9. Quyết định số 2160 kết quả thẩm định dự toán về rác thải năm 2012
 10. QĐ 1386 công bố giá vật liệu xây dựng của tỉnh Quảng Ninh tháng 6-2014
 11. Công bố giá vật liệu xây dựng của tỉnh Quảng Ninh tháng 1-2014
 12. Công bố giá vật liệu xây dựng của tỉnh Quảng Ninh tháng 2 năm 2014
 13. Công bố giá vật liệu xây dựng của tỉnh Quảng Ninh tháng 3 năm 2014
 14. Công bố giá vật liệu xây dựng của tỉnh Quảng Ninh tháng 4 năm 2014
 15. Công bố giá vật liệu xây dựng của tỉnh Quảng Ninh tháng 5 năm 2014
 16. Công bố giá vật liệu xây dựng của tỉnh Quảng Ninh tháng 7 năm 2014
 17. Công bố giá vật liệu xây dựng của tỉnh Quảng Ninh tháng 8 năm 2014
 18. Công bố giá vật liệu xây dựng của tỉnh Quảng Ninh tháng 9 năm 2014
 19. Công bố giá vật liệu xây dựng của tỉnh Quảng Ninh tháng 10 năm 2014
 20. Công bố giá vật liệu xây dựng của tỉnh Quảng Ninh tháng 11 năm 2014
 21. Công bố giá vật liệu xây dựng của tỉnh Quảng Ninh tháng 12 năm 2014
 22. Văn bản 544/2014 hướng dẫn điều chỉnh dự toán trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 2014
 23. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2015 tỉnh Quảng Ninh
 24. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2015 tỉnh Quảng Ninh
 25. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2015 tỉnh Quảng Ninh
 26. Vb 1092/SXD-KTXD ngày 27/5/2015 công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn QN
 27. Văn bản số 1092/SXD-KTXD công bố đơn giá nhân công tỉnh Quảng Ninh theo TT01/2015
 28. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2015 tỉnh Quảng Ninh
 29. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2015 tỉnh Quảng Ninh
 30. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2015 tỉnh Quảng Ninh
 31. Công văn 1919/SXD-KTXD Quảng Ninh công bố đơn giá nhân công XD theo TT01/2015
 32. Hướng dẫn cách áp giá nhân công theo QĐ 1919 của tỉnh Quảng Ninh
 33. Van ban 1996
 34. Văn bản 1996/SXD-KTXD bổ sung đơn giá nhân công Quảng Ninh 2015 theo TT01/2015
 35. Đơn giá xây dựng công trình chuyên ngành điện 4068/QĐ-UBND năm 2015 tỉnh Quảng Ninh
 36. Đơn giá dịch vụ công ích đô thị 4300/QĐ-UBND năm 2015 tỉnh Quảng Ninh
 37. Công bố giá vật liệu xây dựng quý 3 năm 2015 tỉnh Quảng Ninh
 38. Công bố giá vật liệu xây dựng Quý IV năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 39. Công bố giá vật liệu xây dựng Quý I năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 40. Công bố giá vật liệu xây dựng Quý II năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 41. Công bố giá vật liệu xây dựng Quý III năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 42. Công bố giá vật liệu xây dựng Quý IV năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 43. Công bố giá vật liệu xây dựng Quý I năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 44. Công bố giá vật liệu xây dựng Quý II năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 45. Công bố giá vật liệu xây dựng Quý III năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 46. Công bố giá vật liệu xây dựng Quý IV năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 47. Công bố giá vật liệu xây dựng Quý I năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 48. Công bố giá vật liệu xây dựng Quý II năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 49. Công bố giá vật liệu xây dựng Quý III năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 50. Công bố giá vật liệu xây dựng Quý IV năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 51. Công bố giá vật liệu xây dựng Quý I năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 52. Công bố giá vật liệu xây dựng Quý II năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh