PDA

Xem bản đầy đủ : SÓC TRĂNG 1. Quyết định 608 công bố hệ số điều chỉnh nhân công,máy và lương tối thiểu vùng 2011
 2. Quyết định 716 công bố hệ số điểu chỉnh nhân công,ca máy Dich vụ công ích 2011
 3. Quyết định 475 công bố đơn giá đào đất tinh Sóc Trăng 2011
 4. Định mức đơn giá công tác đào đất của tỉnh Sóc Trăng 2011
 5. Quyết định 1448 công bố định mức khảo sát đầu tư tỉnh Sóc Trăng 2012
 6. QĐ 07 công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Sóc Trăng tháng 7/2014
 7. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2014 tỉnh Sóc Trăng
 8. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2014 tỉnh Sóc Trăng
 9. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2014 tỉnh Sóc Trăng
 10. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2014 tỉnh Sóc Trăng
 11. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2014 tỉnh Sóc Trăng
 12. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2014 tỉnh Sóc Trăng
 13. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2014 tỉnh Sóc Trăng
 14. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2014 tỉnh Sóc Trăng
 15. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2014 tỉnh Sóc Trăng
 16. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2015 tỉnh Sóc Trăng
 17. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2015 tỉnh Sóc Trăng
 18. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2015 tỉnh Sóc Trăng
 19. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2016 Tỉnh Sóc Trăng
 20. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2016 Tỉnh Sóc Trăng
 21. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2016 Tỉnh Sóc Trăng
 22. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2016 Tỉnh Sóc Trăng
 23. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2016 Tỉnh Sóc Trăng
 24. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2016 Tỉnh Sóc Trăng
 25. Công văn số 650/UBND-XD ngày 08/06/2015 công bố hệ số điều chỉnh nhân công, máy thi công theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 26. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2016 Tỉnh Sóc Trăng
 27. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2016 Tỉnh Sóc Trăng
 28. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2016 Tỉnh Sóc Trăng
 29. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2016 Tỉnh Sóc Trăng
 30. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2016 Tỉnh Sóc Trăng
 31. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2016 Tỉnh Sóc Trăng
 32. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2017 Tỉnh Sóc Trăng
 33. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2017 Tỉnh Sóc Trăng
 34. Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 3 và quý I.2017 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 35. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2017 Tỉnh Sóc Trăng
 36. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2017 Tỉnh Sóc Trăng
 37. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2017 Tỉnh Sóc Trăng
 38. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2017 Tỉnh Sóc Trăng
 39. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2017 Tỉnh Sóc Trăng
 40. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2017 Tỉnh Sóc Trăng
 41. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2018 Tỉnh Sóc Trăng
 42. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2018 Tỉnh Sóc Trăng
 43. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 02 năm 2019 Tỉnh Sóc Trăng
 44. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 03 năm 2019 Tỉnh Sóc Trăng
 45. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 04 năm 2019 Tỉnh Sóc Trăng
 46. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2019 Tỉnh Sóc Trăng
 47. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 06 năm 2019 Tỉnh Sóc Trăng
 48. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 07 năm 2019 Tỉnh Sóc Trăng
 49. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2019 Tỉnh Sóc Trăng
 50. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 09 năm 2019 Tỉnh Sóc Trăng
 51. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2019 Tỉnh Sóc Trăng
 52. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2019 Tỉnh Sóc Trăng
 53. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2019 Tỉnh Sóc Trăng
 54. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2020 Tỉnh Sóc Trăng
 55. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 02 năm 2020 Tỉnh Sóc Trăng
 56. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 03 năm 2020 Tỉnh Sóc Trăng
 57. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 04 năm 2020 Tỉnh Sóc Trăng
 58. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2020 Tỉnh Sóc Trăng
 59. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 06 năm 2020 Tỉnh Sóc Trăng
 60. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 07 năm 2020 Tỉnh Sóc Trăng
 61. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2020 Tỉnh Sóc Trăng