PDA

Xem bản đầy đủ : SƠN LA 1. Công bố giá vật liệu quý 3/2013 Sơn La
 2. Văn bản số 1252/UBND-KTN điều chỉnh dự toán Sơn La 2011
 3. Công bố bảng giá vật liệu xây dựng tỉnh Sơn La 2013
 4. QĐ 804/2012 bảng cước vận chuyển ô tô trên địa bàn tỉnh Sơn La
 5. QĐ 3271/2009 bảng cước vận chuyển ô tô trên địa bàn tỉnh Sơn La
 6. Công bố giá vật liệu xây dựng của tỉnh Sơn La tháng 4, tháng 5 năm 2014
 7. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2014 tỉnh Sơn La
 8. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2015 Tỉnh Sơn La
 9. Công văn số 33/CBGVLXD-SXD vv công bố giá vật liệu năm 2016 Tỉnh Sơn La
 10. Công bố giá vật liệu xây dựng quý II năm 2016 Tỉnh Sơn La
 11. Quyết định số: 112/QĐ-SXD về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Sơn La
 12. Quyết định số 1869/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bản tỉnh Sơn La
 13. Công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sơn La theo quyết định 2413/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2016
 14. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2016 Tỉnh Sơn La
 15. Công bố giá vật liệu xây dựng quý I năm 2017 Tỉnh Sơn La
 16. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2017 Tỉnh Sơn La
 17. Công bố giá vật liệu xây dựng quý II năm 2017 Tỉnh Sơn La
 18. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2017 Tỉnh Sơn La
 19. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2017 Tỉnh Sơn La
 20. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2017 Tỉnh Sơn La
 21. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2017 Tỉnh Sơn La
 22. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2018 Tỉnh Sơn La
 23. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2018 Tỉnh Sơn La
 24. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2018 Tỉnh Sơn La
 25. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 04 năm 2019 Tỉnh Sơn La
 26. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 07 năm 2019 Tỉnh Sơn La
 27. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2019 Tỉnh Sơn La