PDA

Xem bản đầy đủ : THÁI BÌNH 1. Hướng dẫn 02/SXD-QLKT điều chỉnh dự toán Thái Bình 2013
 2. QĐ 04 công bố giá vật liệu xây dựng trên các huyện, thành phố Thái Bình tháng 4/2014
 3. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2014 tỉnh Thái Bình
 4. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2014 tỉnh Thái Bình
 5. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2014 tỉnh Thái Bình
 6. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2014 tỉnh Thái Bình
 7. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2014 tỉnh Thái Bình
 8. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2015 tỉnh Thái Bình
 9. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2015 tỉnh Thái Bình
 10. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2015 tỉnh Thái Bình
 11. Số 64/QĐ-SXD về việc công bố bảng đơn giá Nhân công tỉnh Thái Bình theo TT01/2015
 12. Số 65/QĐ-SXD về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Thái Bình
 13. Thông báo giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Bình tháng 5/2015 theo số 05/CB-SXD-STC
 14. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6/2015 trên địa bàn tỉnh Thái Bình
 15. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2015 tỉnh Thái Bình
 16. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2016 Tỉnh Thái Bình
 17. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2016 Tỉnh Thái Bình
 18. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2016 Tỉnh Thái Bình
 19. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2016 Tỉnh Thái Bình
 20. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2016 Tỉnh Thái Bình
 21. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2016 Tỉnh Thái Bình
 22. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2016 Tỉnh Thái Bình
 23. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2016 Tỉnh Thái Bình
 24. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2016 Tỉnh Thái Bình
 25. Quyết định 45/QĐ-SXD về việc công bố bảng đơn giá nhân công trên địa bàn tỉnh Thái Bình 2016 theo TT 05/2016/TT-BXD
 26. Công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thái Bình mới nhất 2016 theo quyết định 3804/QĐ-UBND ngày 22/12/2016
 27. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2016 Tỉnh Thái Bình
 28. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2016 Tỉnh Thái Bình
 29. Quyết định 695/QĐ-UBND ngày 24/3/2017 về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình chuyên ngành điện trên địa bàn tỉnh Thái Bình
 30. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2017 Tỉnh Thái Bình
 31. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2017 Tỉnh Thái Bình
 32. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2017 Tỉnh Thái Bình
 33. Giá ca máy 61/2016 Thái Bình
 34. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2017 Tỉnh Thái Bình
 35. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2018 Tỉnh Thái Bình
 36. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2018 Tỉnh Thái Bình
 37. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2018 Tỉnh Thái Bình
 38. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2019 Tỉnh Thái Bình
 39. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2019 Tỉnh Thái Bình
 40. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2019 Tỉnh Thái Bình
 41. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2019 Tỉnh Thái Bình
 42. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2019 Tỉnh Thái Bình