PDA

Xem bản đầy đủ : THÁI NGUYÊN 1. QĐ 65 công bố đơn giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên năm 2011
 2. QĐ 2425 cước vận chuyển ô tô tỉnh Thái Nguyên năm 2007
 3. Công bố giá VLXD tháng 1 năm 2014 tỉnh Thái Nguyên
 4. Công bố giá VLXD tháng 2 năm 2014 tỉnh Thái Nguyên
 5. Công bố giá VLXD tháng 3 năm 2014 tỉnh Thái Nguyên
 6. Công bố giá VLXD tháng 5 năm 2014 tỉnh Thái Nguyên
 7. Công bố giá VLXD tháng 4 năm 2014 tỉnh Thái Nguyên
 8. Công bố giá VLXD tháng 6 năm 2014 tỉnh Thái Nguyên
 9. Công bố giá VLXD tháng 10 năm 2014 tỉnh Thái Nguyên
 10. Công bố giá VLXD tháng 7 năm 2014 tỉnh Thái Nguyên
 11. Công bố giá VLXD tháng 8 năm 2014 tỉnh Thái Nguyên
 12. Công bố giá VLXD tháng 9 năm 2014 tỉnh Thái Nguyên
 13. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2015 tỉnh Thái Nguyên
 14. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2014 tỉnh Thái Nguyên
 15. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2014 tỉnh Thái Nguyên
 16. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2015 tỉnh Thái Nguyên
 17. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2015 tỉnh Thái Nguyên
 18. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2015 tỉnh Thái Nguyên
 19. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2015 tỉnh Thái Nguyên
 20. Công văn số 1359 công bố đơn giá nhân công tỉnh Thái Nguyên theo TT01/2015
 21. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2015 tỉnh Thái Nguyên
 22. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2015 tỉnh Thái Nguyên
 23. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2015 tỉnh Thái Nguyên
 24. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2015 tỉnh Thái Nguyên
 25. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2015 tỉnh Thái Nguyên
 26. Quyết định 04/2015/QĐ-UBND về cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô tỉnh Thái Nguyên
 27. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2015 Tỉnh Thái Nguyên
 28. Quyết định 3381/QĐ-UBND công bố Đơn giá Dịch vụ công ích đô thị tỉnh Thái Nguyên 2015
 29. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2016 Tỉnh Thái Nguyên
 30. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2016 Tỉnh Thái Nguyên
 31. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2016 Tỉnh Thái Nguyên
 32. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2016 Tỉnh Thái Nguyên
 33. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2016 Tỉnh Thái Nguyên
 34. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2016 Tỉnh Thái Nguyên
 35. Quyết định số 1587/QĐ-UBND về công bố Đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng tỉnh Thái Nguyên theo TT 05/2015/TT-BXD
 36. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2016 Tỉnh Thái Nguyên
 37. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2016 Tỉnh Thái Nguyên
 38. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2016 Tỉnh Thái Nguyên
 39. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2016 Tỉnh Thái Nguyên
 40. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2016 Tỉnh Thái Nguyên
 41. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2017 Tỉnh Thái Nguyên
 42. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2017 Tỉnh Thái Nguyên
 43. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2017 Tỉnh Thái Nguyên
 44. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2017 Tỉnh Thái Nguyên
 45. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2017 Tỉnh Thái Nguyên
 46. Công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thái Nguyên theo quyết định 1312/QĐ-UBND ngày 26/05/2017
 47. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2017 Tỉnh Thái Nguyên
 48. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2017 Tỉnh Thái Nguyên
 49. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2017 Tỉnh Thái Nguyên
 50. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2017 Tỉnh Thái Nguyên
 51. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2017 Tỉnh Thái Nguyên
 52. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2017 Tỉnh Thái Nguyên
 53. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2017 Tỉnh Thái Nguyên
 54. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2018 Tỉnh Thái Nguyên
 55. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2018 Tỉnh Thái Nguyên
 56. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2018 Tỉnh Thái Nguyên
 57. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2018 Tỉnh Thái Nguyên
 58. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2018 Tỉnh Thái Nguyên
 59. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2018 Tỉnh Thái Nguyên
 60. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2018 Tỉnh Thái Nguyên
 61. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2018 Tỉnh Thái Nguyên
 62. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2018 Tỉnh Thái Nguyên
 63. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2019 Tỉnh Thái Nguyên
 64. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 03 năm 2019 Tỉnh Thái Nguyên
 65. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 04 năm 2019 Tỉnh Thái Nguyên
 66. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2019 Tỉnh Thái Nguyên
 67. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 06 năm 2019 Tỉnh Thái Nguyên
 68. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 07 năm 2019 Tỉnh Thái Nguyên
 69. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2019 Tỉnh Thái Nguyên
 70. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 09 năm 2019 Tỉnh Thái Nguyên
 71. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 09 năm 2019 Tỉnh Thái Nguyên
 72. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2019 Tỉnh Thái Nguyên
 73. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2019 Tỉnh Thái Nguyên