PDA

Xem bản đầy đủ : THANH HÓA 1. Quyết định 1235/QĐ-UBND điều chỉnh dự toán Thanh Hóa 2013
 2. QĐ 3595 công bố đơn giá xây dựng phần khảo sát tỉnh Thanh Hóa năm 2011
 3. QĐ 3596 công bô bảng giá ca máy và thiết bị thi công năm 2011
 4. QĐ 258 cước vận chuyển ô tô tỉnh Thanh Hóa năm 2009
 5. Công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Thanh Hoá Quý I năm 2014
 6. Công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Thanh Hoá Quý II năm 2014
 7. Công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Thanh Hoá Quý III năm 2014
 8. Cách tính chi phí nhân công trong lập dự toán xây dựng công trình 306/2014
 9. Công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Thanh Hoá Quý IV năm 2014
 10. Công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Thanh Hoá Quý 1 năm 2015
 11. QĐ 2210/QĐ-UBND công bố đơn giá nhân công tỉnh Thanh Hóa theo TT 01/2015/TT-BXD
 12. Công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Thanh Hoá Quý 2 năm 2015
 13. Công bố phụ lục giá thông báo Qúy 2/2015 của liên Sở XD- Tài chính Tỉnh Thanh Hóa
 14. Công bố giá vật liệu xây dựng Quý 4 tỉnh Thanh Hoá năm 2015
 15. Công bố giá vật liệu xây dựng quý 3 năm 2015 Tỉnh Thanh Hóa
 16. Công bố giá vật liệu xây dựng quý 4 năm 2015 Tỉnh Thanh Hóa (Bản đầy đủ)
 17. Quyết định 3500/QĐ-UBND về đơn giá xây dựng bổ sung tỉnh Thanh Hóa 2012 theo ĐM1091
 18. Công bố giá vật liệu quý I năm 2016 tỉnh Thanh Hóa
 19. Công bố giá vật liệu xây dựng quý II năm 2016 tỉnh Thanh Hóa
 20. Công bố giá vật liệu xây dựng quý II năm 2016 tỉnh Thanh Hóa
 21. Quyết định số 3183/QĐ-UBND về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Thanh Hóa
 22. Quyết định số 1474/QĐ-UBND điều chỉnh đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh Thanh Hóa
 23. Công bố giá vật liệu xây dựng quý III năm 2016 tỉnh Thanh Hóa
 24. Công bố giá vật liệu xây dựng quý IV năm 2016 tỉnh Thanh Hóa
 25. Công bố giá vật liệu xây dựng quý I năm 2017 tỉnh Thanh Hóa
 26. Công bố giá vật liệu xây dựng quý II năm 2017 tỉnh Thanh Hóa
 27. Công bố giá vật liệu xây dựng quý III năm 2017 tỉnh Thanh Hóa
 28. Công bố giá vật liệu xây dựng quý IV năm 2017 tỉnh Thanh Hóa
 29. Công bố giá vật liệu xây dựng quý I năm 2018 tỉnh Thanh Hóa
 30. Công bố giá vật liệu xây dựng quý II năm 2018 tỉnh Thanh Hóa
 31. Công bố giá vật liệu xây dựng quý III năm 2018 tỉnh Thanh Hóa
 32. Công bố giá vật liệu xây dựng quý IV năm 2018 tỉnh Thanh Hóa
 33. Công bố giá vật liệu xây dựng quý I năm 2019 tỉnh Thanh Hóa
 34. Công bố giá vật liệu xây dựng quý II năm 2019 tỉnh Thanh Hóa
 35. Công bố giá vật liệu xây dựng quý III năm 2019 tỉnh Thanh Hóa
 36. Công bố giá vật liệu xây dựng quý IV năm 2019 tỉnh Thanh Hóa
 37. Công bố giá vật liệu xây dựng quý I năm 2020 tỉnh Thanh Hóa
 38. Công bố giá vật liệu xây dựng quý II năm 2020 tỉnh Thanh Hóa
 39. Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Thanh Hóa 2020 mới nhất theo quyết định 2215/2020 QĐ-SXD 2710/2020 QĐ-SXD