PDA

Xem bản đầy đủ : TIỀN GIANG 1. Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Tiền Giang năm 2006
 2. QĐ 08 công bố giá vật liệu của tỉnh Tiền Giang tháng 4-2014
 3. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2014 tỉnh Tiền Giang
 4. Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2014 tỉnh Tiền Giang
 5. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2014 tỉnh Tiền Giang
 6. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2014 tỉnh Tiền Giang
 7. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2015 tỉnh Tiền Giang
 8. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1+2+3 và quý I năm 2016 tỉnh Tiền Giang
 9. Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 4,5,6 và quý II năm 2016 tỉnh Tiền Giang
 10. Dự toán F1 cập nhật lương đầu vào căn cứ theo Quyết định số 2046/QĐ-UBND ngày 15/07/2016 của UBND tỉnh Tiền Giang
 11. Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7,8,9 và quý III năm 2016 tỉnh Tiền Giang
 12. Quyết định 2047/QĐ-UBND về công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Tiền Giang ngày 15/7/2016
 13. Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10,11,12 và quý IV năm 2016 tỉnh Tiền Giang
 14. Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 1,2,3 và quý I năm 2017 tỉnh Tiền Giang
 15. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2018 Tỉnh Tiền Giang
 16. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2019 Tỉnh Tiền Giang
 17. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2019 Tỉnh Tiền Giang
 18. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2019 Tỉnh Tiền Giang
 19. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2019 Tỉnh Tiền Giang
 20. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2019 Tỉnh Tiền Giang
 21. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2020 Tỉnh Tiền Giang